I vårt område har Kari Sofie Bjørnsen og Monica Vee Bratlie, fra henholdsvis Asker og Hurum Høyre fått disse viktige verv.

Les også: Godt klima med Høyre

I Budstikka fredag 13. april gir de to en statusrapport om Høyres klimapolitikk.

Ambassadørene erkjenner at klimaendringene truer samfunnet, men sier at endringene møtes med en offensiv politikk fra regjeringen.

Herunder nevnes avgiftspolitikken, virkemiddelapparatet for innovasjon, elbilsatsingen og elektrifisering av visse korte fergesamband.

Heldigvis er det bred enighet om punktene klimaambassadørene velger å trekke frem i sin presentasjon av sine nye verv.

Men det store spørsmålet gjenstår:

Er det nok? Gir Høyres politikk tilstrekkelige svar på klimautfordringene?

Norsk klimadebatt gjennom de siste 20 år er preget av gjentatte målsettinger om utslippsreduksjoner.

Fra regjeringshold på blå og rød side er det om og om igjen lansert nye initiativ og nye målsettinger – som ikke er innfridd.

Norske utslipp har i stedet økt, og har i de seneste år stabilisert seg på et høyt – ikke bærekraftig nivå.

Med denne tilstand blir det vanskelig å ha tillit til nye verbale grep fra Høyres og regjeringens side.

Det er grunn til å merke seg det miljøambassadørene ikke skriver om:

  • Regjeringen intensiverer letingen etter nye oljefelt. Nye runder for letekonsesjoner annonseres i rask rekkefølge. Dette til tross for at intensivert petroleumsleting er uforenlig med klimamålene fra Paris. Brenning av allerede identifiserte petroleumsreserver er nok til å overskride 2-gradersmålet i Parisavtalen. Derfor vil MDG blant annet stanse all ytterligere leting etter petroleumsressurser.
  • Høyres petroleumsiver bunner angivelig i sikring av den økonomiske veksten og ønsket om å trygge velferdsstaten. Dermed understrekes at målet om vekst trumfer grunnlaget for veksten. Dermed synes det ikke alvorlig ment når ambassadørene skriver at «Vekst må frikobles fra utslipp». I praktisk Høyre-politikk er det det motsatte som skjer: Økonomisk vekst i Norge opprettholder eller øker utslippene. Derfor mener MDG at økonomisk vekst må underordnes hensynet til klima og bærekraft for øvrig.
  • Høyres ambassadører nevner ikke flytrafikk med ett eneste ord. Dette er underlig når vi vet at flytrafikken er en betydelig utslippskilde og 60 prosent av flygingene gjelder adspredelse og ferieformål. Dagens flypriser er på et lavmål, og flypassasjerene blir i tillegg «premiert» med avgiftsfri alkohol og tobakk. MDG vil avvikle taxfreesalget, avgiftsbelegge flyreiser, bevisstgjøre de reisende om reisens klimamessige fotavtrykk og sier klart nei til en tredje rullebane på Gardermoen.
  • Heller ikke kjøtt er innenfor Høyres klimaperspektiv. Et stort og økende industrielt kjøttforbruk er en viktig kilde til utslipp. Hertil kommer identifiserte folkehelsegevinster ved et redusert kjøttforbruk. Kjøttforbruket synes å ligge utenfor Høyres synsvidde. Regjeringen holder seg heller med et opplysningskontor for kjøtt for å promotere økt kjøttforbruk. MDG ønsker økt avgift på industrielle kjøttprodukter og tilsvarende mindre avgift på frukt og grønt. MDG ønsker også kjøttfrie dager i offentlige kantiner.
  • Til sist minner vi om at Akershus Høyre har besluttet å bryte med klimaforliket i Stortinget, som deklarerer at all vekst i persontrafikken inn og ut av de store byene skal skje kollektivt eller med sykkel og gange. Stein H. Annexstad går i Budstikka for 17. februar langt i å underkjenne forlikets styrende verdi. MDG står vakt om klimaforliket.

Det synes klart at Høyres klimaambassadører ikke har virkemidler nok til å sikre nødvendige utslippsreduksjoner. Med slike ambisjoner vil Norge ikke nå klimamålene i Parisavtalen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Høyres kurs er en kurs mot overoppheting av kloden.