Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Klimakloke Bærum

FLERE SKAL GÅ: – I 2025 skal 30 prosent av personbilene i Bærum være utslippsfrie, mens andelen personreiser med kollektiv, sykkel og gange skal økes til 60 prosent, skriver utvalgsleder Morten Skauge (H).

Satsing. «Bærum har fått sin Paris-avtale», sa ordfører Lisbeth Hammer Krog på Enovakonferansen.

Bærums ordfører var tidligere i år som eneste lokale politiker i landet invitert som hovedtaler til Enovakonferansen for å presentere kommunens arbeid med ny klimastrategi.

Les også: Ganske enige om klimatiltak - ikke alle mener det er realistisk

Les også: Utvikler fremtidens nabolag på Fornebu

Kommunestyret fattet 28. februar vedtak om gjennomføringen av en rekke konkrete tiltak på alle relevante områder som skal gi sitt bidrag til at Norge oppnår forpliktelsene om 40 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030.

I 2025 skal 30 prosent av personbilene i Bærum være utslippsfrie, mens andelen personreiser med kollektiv, sykkel og gange skal økes til 60 prosent.

Boliger, næringsbygg og kommunale bygg i Bærum skal være areal- og energieffektive og ta i bruk fremtidsrettede energiløsninger og klimatilpassede materialer, og mengden restavfall per innbygger skal være redusert med 30 prosent innen 2020.

Dette er bare noen av de ambisiøse målene som er satt, og som kan bidra til at Bærum gjør sin del av jobben dersom de nås.

«Bare 5 prosent av oss trigges av endring», sa Anders Nohre-Waldén, som kommunestyret oppnevnte til å sitte i kommunens klimapanel for å gi råd i utarbeidelsen av klimastrategien.

Dersom Bærum skal lykkes med å nå de målene som er satt og få til varige endringer, er kommunen avhengig av å få innbyggere og næringsliv med på laget og til å drive kunnskapsbasert politikkutvikling.

Det er årsaken til at man i snart to år har gjennomført dialogmøter med lokale bedrifter, arrangert folkemøter og involvert barnehager og skoler over hele kommunen i klimaklok-arbeidet.

Rådmannens stab har gjort en fabelaktig jobb med å sortere og vurdere små og store innspill, systematisert viktig kunnskap og ikke minst lagt frem et forslag til klimastrategi som gjør Bærum til en av landets mest innovative og offensive kommuner på klima- og miljøområdet, men som likevel er realistisk og mulig å gjennomføre forutsatt at innbyggere, bedrifter og offentlige myndigheter kan og vil endre adferd.

Ett av de viktigste tiltakene kommunen kan bidra med er å gjennomføre den vedtatte knutepunktstrategien i fremtidige areal- og utbyggingsplaner.

Det vil bidra til å redusere transportbehovet, noe som er den største enkeltstående kilden til lokale utslipp.

Sammen med innbyggere som velger ressurseffektive og klimavennlige løsninger i hverdagen og et næringsliv som utvikler smarte, grønne og lønnsomme produkter og tjenester kan Bærum leve opp til ambisjonen om å bli en klimaklok kommune.

Bærum har siden 2015 vært tilsluttet det såkalte Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, etter invitasjon fra New Yorks tidligere ordfører, Michael Bloomberg.

Nettverket har som mål å synliggjøre det arbeidet hver enkelt by og kommune gjør for å redusere sine klimagassutslipp.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Måling og dokumentasjon av hvordan klimahandlingsplanen gjennomføres er en viktig del av arbeidet og vil være kommunens styringssystem for å sikre at handling følger ord, og at Bærums Paris-avtale følges opp.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler