Bærum kommune må nå revurdere ordningen med gjengs leie.

Takk til verge Arne Eigil Jacobsen som i Budstikka 11. august skriver om konsekvenser av gjengs leie for en uføretrygdet dame med store helseproblemer. Husleien er økt tre ganger siden 2011, sist i mai 2018 og skal nå økes med 31,2 prosent fra oktober ved forlengelse av husleiekontrakten. Er det mulig?

Gjengs leie er ordningen kommunen bruker for å tilpasse husleien i kommunale boliger til prisnivået i det alminnelige utleiemarkedet, og er innført ved alle kommunale boliger.

Konsekvensene som beskrives i saken, viser at gjengs leie nå synes helt ute av kurs.

Arbeiderpartiet mener at effekten av gjengs leie har blitt mer dramatisk og uheldig enn man så for seg ved innføringen.

Hensikten var mer bevegelse i leiemarkedet, at kommunen kunne få mer inntekter og at de som kommer dårlig ut, kan søke om bostøtte etter fastsatte regler.

Men det er ikke lett å få innvilget bostøtte. Flere med svak økonomi fra før har fått enda trangere økonomi med gjengs leie-ordningen. Kommunale boliger tildeles dem som har problemer i det ordinære boligmarkedet.

Arbeiderpartiet har fremmet mange forslag om lettelser av gjengs leie, særlig for leietagere som er avhengig av uføretrygd. Vi har foreslått mer treffsikre bostøtteordninger og en prosentvis senkning av husleiene.

Dessverre stemmer flertallet Høyre og Frp disse forslagene ned.

Innsender etterspør forståelig nok kommunens omsorg for dem som er i samme situasjon som damen han er verge for.

I denne saken må det være grunn til å klage, både til kommunens klagenemnd, som avsender har gjort, og utfordre hovedutvalg for bistand og omsorg. Det får være grenser for husleieøkning!

Arbeiderpartiet mener at husleien i kommunale boliger og omsorgsboliger må være mer i samsvar med målgruppens betalingsevne.

Hovedutvalg for bistand og omsorg fikk før jul en sak med oversikt over konsekvenser så langt. Det er et faktum at mange leietagere har fått det vanskeligere økonomisk etter innføring av ordningen med gjengs leie. Samtidig har kommunens utgifter til bostøtte økt.

Her tar kommunen med den ene hånden og gir med den andre. Arbeiderpartiet vil fortsette sin kamp for mer treffsikre og mindre byråkratiske husleieordninger for kommunale boliger, slik at de faktisk er til hjelp for folk.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi står ikke alene i dette arbeidet, men så langt har flertallet med Høyre og Frp stått på sitt. Der i gården er det visst liten vilje til å hjelpe dem som trenger det mest.