Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvorfor bruker vi så lang tid?

– Selvsagt skal vi legge til rette for god boligutvikling. Men samtidig må vi ta hensyn til innbyggerne som allerede bor her og til naturen rundt oss, skriver (fra venstre) Marit H. Meyer, Njål Vikdal og Elisabeth Holter-Schøyen, som er de tre kommunestyrerepresentantene til Asker Venstre.

– Selvsagt skal vi legge til rette for god boligutvikling. Men samtidig må vi ta hensyn til innbyggerne som allerede bor her og til naturen rundt oss, skriver (fra venstre) Marit H. Meyer, Njål Vikdal og Elisabeth Holter-Schøyen, som er de tre kommunestyrerepresentantene til Asker Venstre.

FOTO: ARILD KAARBØ

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er omfattende og berører alle som bor og virker i Asker.

Hvor vi bygger, hvordan vi bygger og hvilke områder som skal skjermes for utbygging, vil være avgjørende for Askersamfunnet i fremtiden.

Planforslaget som er lagt frem, legger vekt på et sterkt fokus på senterstruktur og såkalt knutepunktutvikling. 

Det innebærer at videre bolig- og næringsutvikling i vesentlig grad legges til de prioriterte vekstområder rundt i hele kommunen, og der prinsippet om nullvekst i personbiltrafikken legges til grunn for utviklingen i den nordre del av kommunen (gamle Asker). 

Det er viktig å merke seg at det også legges vekt på et sterkere vern av urørt natur, naturtyper, matjord og kulturminner/- miljøer, og å skjerme strandsonen mot nedbygging. Det er også tatt grep for å unngå bygging i for eksempel rasutsatte områder.

Alt dette er viktige vurderinger.

Vi må gjøre andre vurderinger enn for kun få år siden. Vi må tørre å ta noen tøffe valg.

I arbeidet legger vi i Venstre stor vekt på kvalitativ god fortetting, god nærmiljøutvikling, ivaretagelse av landbruksjord, marka og strandsonen. Vi er også svært opptatt av arealnøytralitet som betyr å stanse nedbygging av natur, i tillegg til å ikke bygge mer kø.

Videre er klimaendringene noe vi må ta på alvor. Vi har mer nedbør, mer flom og større rasfare. Det betyr at vi må gjøre andre vurderinger nå enn vi gjorde for kun noen få år siden. Det betyr at vi må tørre å ta noen tøffe valg.

I lys av alt dette er det derfor områder vi i Venstre mener det er behov for å vurdere på nytt. Det gjelder store områder som ligger til utbygging i marka, i nær tilknytning til naturreservat og i faresone for ras og flom for å nevne noe.

De såkalte bestemmelsene er også en viktig del av arbeidet med arealplanen. Vi mener disse må reflektere at vi er en presskommune. 

Selvsagt skal vi legge til rette for god boligutvikling. Men samtidig må vi ta hensyn til innbyggerne som allerede bor her og til naturen rundt oss.

Det er en hårfin balanse mellom det som skal bygges og hensynet til innbyggerne våre og til naturen for å sikre god kvalitet og at naturområdene rundt oss blir tatt hensyn til.

Det er derfor viktig med en god prosess på også dette.

Det skal utarbeides en egen strategi for fritidsboliger. Venstre mener at den må komme først, og at vi derfor ikke kan ta stilling til fritidsbebyggelse før denne strategien er på plass.

Det er et stort og viktig arbeid som både ligger bak oss og foran oss. Vi må ta inn over oss at vi nå er en ny kommune og at planene fra de tre tidligere kommunene må harmoniseres. 

Det er krevende. Det er derfor avgjørende at vi har gode prosesser på dette slik at vi sikrer at vi tar gode og riktige valg. Det er viktig at vi tar oss tiden vi trenger for å komme frem til et best mulig høringsgrunnlag. Og det blir viktig å lytte til innspillene vi får.

Vi ser frem til det videre arbeidet på veien mot en klimavennlig og bærekraftig kommune hvor det skal være godt å bo, vokse opp, jobbe og bli gammel i.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.