Det er inspirerende at mange Høyre-folk snakker like naturlig om grønn omstilling og bærekraftig næringsliv som bedriftsbeskatning og avgiftslette.

Les også: Nasjonal lokalpolitikk

Les også: Asker skal utvikles videre

Vi er stolte av Høyres utvikling innen klimapolitikken og alt det gode arbeidet Høyre og regjeringen gjør på dette området.

Og vi følger opp lokalt.

Høyres landsmøte vedtok en resolusjon om grønn omstilling. Klimaendringer truer samfunnet, og vi må møte utfordringene med en offensiv politikk.

Vi er i gang. Vi legger til rette for grønne valg og innretter avgiftspolitikken slik at miljøvennlige alternativer blir lønnsomme.

Virkemiddelapparatet fremmer innovasjon og utvikling av nye klimaløsninger.

Norsk og internasjonalt næringsliv satser mye på teknologi og produkter som skal gi oss en bærekraftig fremtid. Vekst må frikobles fra utslipp.

Elektrifiseringen innen transportsektoren går fort og har allerede gitt gode resultater.

For fem år siden (2013) var elbilenes andel av det totale bilsalget bare 3 prosent. I 2017 hadde dette steget til langt over 20 prosent! (Kilde: Norsk elbilforening.)

Vi ser en rask teknologiutvikling for elektrifisering av tyngre kjøretøy og innen maritim sektor.

Den elektriske fergen «Ampere» har redusert driftskostnadene med hele 80 prosent.

Det er allerede bygget en passasjerbåt som går i 20 knop, og batteriteknologien blir stadig bedre.

Vårt mål er at fjorden skal tas i bruk som grønn ferdselsåre.

Den nye Asker kommune skal ha en offensiv klima- og miljøpolitikk.

Gode klimavennlige transportløsninger er viktig for å gjøre kommunen attraktiv for nye innbyggere og næringslivet.

Vi skal satse på fremtidsrettede og klimavennlige samferdselsløsninger som bringer innbyggerne sammen og bidrar til attraktive transportløsninger langs de viktige pendleraksene.

Buss og tog, i tillegg til fjorden, må prioriteres for å sikre gode tilbud i hele den nye kommunen.

Den nye kommunen har et stort potensial for en bærekraftig, klimavennlig og kunnskapsbasert næringsutvikling.

Asker har flere spennende bedrifter som arbeider med miljøteknologi og bærekraft.

I Budstikka kunne vi nylig lese om Tomra som legger FNs bærekraftsmål til grunn i sin forretningsdrift.

Næringsklyngen «No Waste» på Tofte vil skape verdier av avfall, og Statkraft satser på biodrivstoff basert på avfall av trevirke.

De tre næringsrådene i Asker, Røyken og Hurum setter bærekraft på dagsordenen når de inviterer til nettverksdag 19. april.

Bærekraft gir konkurransekraft, og vi er avhengige av et oppegående og et bærekraftig næringsliv for å ta vare på og videreutvikle vårt velferdssamfunn.

Høyres klimaløsninger skal være fremtidsrettet, markedsbaserte og teknologidrevne og må baseres på kunnskap.

Politiske vedtak må være ambisiøse, men også realistiske.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi har tro på at våre løsninger vil bidra til vekst, reduserte utslipp og en bærekraftig fremtid. Vi er klimaoptimister!