Barn og voksne trenger nærnatur, for å plukke blomster, oppleve fuglesang, ro, se pinnsvin vagge av sted i skumringen og høre svarttrosten synge på morgenen.

Les også: Utbygging på Høn-Landås

Les også: Kamp om matjorda på Høn-Landås: – Gressplener har ingenting med matproduksjon å gjøre

Plen og tujahekk kan ikke erstatte natur. Enkel tilgang på natur gir god helse, bedre livskvalitet, gode naturopplevelser og økt kunnskap om naturen.

Den aller viktigste arenaen for friluftsliv er de områdene som kan nås til fots fra hjemmet, barnehagen eller skolen.

Fuglene trenger gamle trær til å hekke i hulrommene og finne mat, som larver og insekter under barken.

Bier inkludert humler og andre insekter trenger villblomster, gammel edelløvskog og blandingsskog med litt kratt, litt villnis og grener, løv og kompost som de kan overvintre i og finne beskyttelse.

Den biologiske rapporten om Fusdalskogen peker på noen store negative konsekvenser for naturmangfoldet dersom skogen bygges ned ved utbyggingen av Høn-Landås.

Verdiene i skogen var i stor grad kjent før området ble innlemmet i planen, fordi Statens vegvesen allerede da var ferdig med en biologisk utredning av området, og denne kunnskapen var lagt inn i Naturbasen til Miljødirektoratet.

Det er derfor overraskende å se at så lite er planlagt bevart.

Fusdalskogen Øst består av gammel lavlandsblandingsskog med stor biologisk verdi. Skogen planlegges bygget ned i så stor grad at den mister sin nåværende funksjon som skogområde og ravine. Omfanget vurderes dermed som «stort negativt».

Det samme er tilfelle i Fusdalskogen Vest som består av gammel blandingsskog og totalt vil miste sin funksjon som skogområde.

Saksfremlegget burde inneholdt en bedre beskrivelse av hvordan naturmangfoldloven er vurdert etter kravene om bærekraftig bruk opp mot hvordan forekomsten er i Asker av naturverdiene og de truede artene.

MDG foreslo at antall blokker i Fusdalskogen reduseres slik at naturverdiene blir bedre ivaretatt.

Å bevare Hønsveien som en rolig villavei er ønsket til beboerne og velforeningen som er dypt bekymret for trafikken. Utvidelse av vei fører til at farten øker.

Å lage fortau for å få fotgjengere bort fra veien kan være trygt for fotgjengerne akkurat når de er på fortauet, men i en villavei skal jo barn og voksne gå uhindret til og fra lekekamerater og venner på begge sider. Barn som leker, sykler og løper rundt er uforutsigbare. Det hjelper lite med fortau. Hele veien burde vært trygg, slik det skal være inne mellom hus i et byggefelt.

Asketreet ved Hønsveien må bevares. For å beholde kulturhistorie, atmosfæren og roen som strekker seg nedover fra Sem, kirken, de gamle gravhaugene og Skaugum, så må også gamle trær være en del av landskapsbildet.

På Høn Sør er det rik edelløvskog. Denne er planlagt fjernet totalt til fordel for støyvoll. Selvsagt må vi ha støyvoll, men det finnes mange slags støyvoller, og det bør bygges en type som kan kombineres med store deler av edelløvskogen.

Den biologiske rapporten viser at dagens forslag vurderes som stort negativt.

Miljøpartiet De Grønne har lagt inn følgende oversendelsesforslag:

  • «Asketreet ved Hønsveien bevares, veien utvides ikke på en slik måte at treets røtter skades, og samtidig legges det bedre til rette for lav fartsgrense, fartsdempende underlag og lokal villavei, slik at trafikksikkerheten økes.»
  • «På Høn sør planlegges en støyvoll som kan kombineres med noe av edelløvskogen da denne også har en viktig funksjon i omdanning av CO2 til O2 og bedre luftkvaliteten og redusere støy.»
  • «I området skal det brukes pinnsvinvennlige fortauskanter. Fuglekasser skal henges opp i hele området. Det skal legges til rette for slåtteng, stauder eller annen insektvennlig og biologisk mangfoldsvennlig dekke og produksjon av energi.»

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt