De fleste har fått litt, men alle kunne selvfølgelig ønsket seg mer. Gruppen utviklingshemmede er ikke tilgodesett og skal derimot betale prisen.

Les også: NFU fyller 50 år

Les også: Satsing på de aller svakeste i Bærum

Les også: Satsing på de svakeste

Under avsnittet Tilpasning av tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming skal ressursbruken reduseres.

Dette gjelder først og fremst de mindre enhetene. Alle skal nå bli små institusjoner, større enn de små institusjonene som ble nedlagt i forbindelse med reformen på 1990-tallet.

Det skal også ses på tildelingspraksisen, det vil si hvilke tjenester den enkelte skal få og omfanget av disse.

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Bærum merker endringene allerede.

Flere samlokaliserte boliger for utviklingshemmede bestiller nå mat fra Storkjøkkenet. Det tenkes gruppe.

Bor du i en samlokalisert bolig hvor noen av beboerne ikke kan være med på å lage middagen, så vil dette kunne gå ut over dem som kan lage mat eventuelt med noe veiledning.

Flere av dem som mottar kommunale tjenester, får heller ikke handle mat i nærbutikken når de har behov for bistand av ansatte, men må handle via nett.

Heldigvis er det en del samlokaliserte boliger som ser på aktiviteten handling som så viktig at de fortsetter med å gå til butikken.

Dette gir også ansatte muligheten til en nærmere kontakt og mulighet til å bli bedre kjent.

NFU mener at alle med utviklingshemming som har glede av å gå i butikken, må få lov til dette. Handling bidrar til aktivisering og deltagelse på arenaer der andre innbyggere møtes.

Vi møter det i dagaktivitetene. Gruppetenkning og reduserte tilbud.

Siste utspill fra kommunen er et ønske om å samle alle som trenger avlastning eller barnebolig, på ett sted.

De seks avlastningshjemmene og barneboligene som vi har i dag, og som fungerer bra, skal legges ned og erstattes med en institusjon med 35 plasser.

Institusjonen skal ligge tilknyttet Haug skole og ressurssenter, slik at aktiviteter, avlastning og bolig, alt skal skje innenfor et avgrenset område.

Et ledd i normaliseringen av livet til personer med utviklingshemming etter ansvarsreformen var å gjenopprette skillet mellom ulike livsarenaer.

Her snakker vi i om barn som da kan risikere å vokse opp totalt adskilt fra andre i samfunnet.

  • Hvorfor skal ikke bæringer med utviklingshemming få lov til å lage mat hvis de kan (eventuelt med litt hjelp/veiledning)?
  • Hvorfor skal ikke bæringer med utviklingshemming få gå/kjøre til butikken?
  • Hvorfor skal ikke bæringer med utviklingshemming få et individuelt tilbud tilpasset den enkeltes behov når det gjelder boform, avlastning og andre typer tjenester?

Kommunen bryter etter vår oppfatning grunnleggende menneskerettigheter når det gjelder behandling av sine innbyggere med utviklingshemming.

Vi oppfordrer administrasjon og politikere å lese seg opp både på CRPD (konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne) og Barnekonvensjonen.

Dette er konvensjoner Norge har ratifisert. Konvensjonene forplikter vel også kommunene?

NFU vil minne kommunen om at livet ikke først og fremst skal være effektivt, men at livet skal være godt å leve.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette bør også gjelde bæringer med utviklingshemming.