Det er få kommuner som har et tilsvarende godt tilbud til barn med spesielle behov. Skolens faglighet og lærernes engasjement savner sidestykke.

Alle skoler i Bærum finansieres «per elev», det man kaller demografikompensasjon, som er et grunnfestet prinsipp.

Når elevtallet går opp, øker finansieringen – og tilsvarende når elevtallet faller.

Det siste er tilfellet ved Haug skole. Elevtallet ved skolen har sunket fra 112 til 104 elever, noe som forklarer budsjettreduksjonen.

Et fall på åtte elevplasser fører til reduksjon på 5,3 millioner kroner.

Les også:

Politikerne ble møtt av demonstranter fra Haug som kjemper mot budsjettkutt.

Les også: Fakkeltog mot kutt ved Haug skole

Les også: Ja til en trygg og forutsigbar skole

Les også: Nedskjæring ved Haug

Den siste tiden har det versert mye usikkerhet om hvordan kuttene vil ramme skolen og den enkelte elev.

Jeg har stor forståelse for at foreldre og ansatte nå er usikre.

Hovedutvalg barn og unge har ikke lagt føringer på hvordan reduksjonene skal realiseres.

Vi har heller ikke, og la meg understreke det, fattet vedtak om endringer i SFO-tilbudet.

På Haug skole som på andre skoler er det rektor og lærere som kjenner sin skole og sine elever best.

Arbeidet med å finne de beste løsningene på de endringene som må tas, er derfor nå i full gang.

Hovedutvalg for barn og unge er på lik linje med lærere og foreldre bekymret for budsjettreduksjonen.

Det er bakgrunnen for at vi ber vi rådmannen følge nøye med på konsekvensene av justeringen av Haug-budsjettet, og vi ønsker en orientering om situasjonen i løpet av 2016.

Finansieringsmodellen legger til grunn at dersom antall elever som oppfyller inntakskriteriene øker, vil også budsjettet økes. Det er ledig kapasitet ved skolen i dag.

Det har vært gjort forsøk på å selge plasser til andre kommuner, men dessverre har det så langt vært liten interesse for å betale for skoleplass på Haug.

Vi vil fortsette arbeidet med å markedsføre det unike Haug-tilbudet i andre kommuner, med sikte på at flere plasser tas i bruk.

Haug skole gir tilbud til elever med sammensatte funksjonsvansker, barn med autismediagnoser og sammensatte lærevansker.

Jeg slutter meg selvsagt til fagforeningenes beskrivelse av målet om å «ivareta alle elevene slik at de er trygge barn og ungdommer som lærer, og som ut fra sine forutsetninger har sosiale og praktiske ferdigheter til å gå i gang med voksenlivet.»

Barna med de største funksjonsnedsettelsene får individuelt tilpasset opplæring, i tillegg har de behov for omfattende pleie og medisinsk hjelp. Flere har alvorlige og sammensatte diagnoser.

Haug skole betyr mer for barn og familier, enn skoler flest.

Det er derfor viktig at vi beholder den høye kompetansen kompetanse blant medarbeiderne.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Mestringshistoriene er mange – elever som får god og solid faglig oppfølging og utnytter sitt potensial – og strekker seg litt lenger enn man trodde var mulig.

Det er langsiktig investering for kommunen. Som foreldregruppen selv sier: «Hvis elevene på Haug blir litt mer selvhjulpne når det gjelder dagliglivets aktiviteter vil det ha stor betydning for elevenes muligheter til å ta del i samfunnet. Det er viktig for de det gjelder. Og det er viktig for samfunnet.»

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er ingen Bærums-politikere som ønsker å svekke tilbudet til de svakeste elevene. Derfor vil vi følge nøye med på utviklingen, og vi må ikke gi opp forsøkene på å få nabokommuner interessert i våre unike skoleplasser.