Frivillige og ideelle organisasjoner er helt avgjørende for nettopp dette.

Vi er helt avhengig av de mange tusen enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats for sine lokalsamfunn på mange ulike vis.

Det gjelder innen idrett, kor, korps, ungdomsarbeid, integrering og inkludering og mange andre ting.

Uten frivilligheten og dugnadsånd stopper Akershus opp.

Frivillig organisering har dype røtter i det norske samfunn. I rundt 150 år har folk funnet sammen i lag og organisasjoner for å realisere felles mål.

Frivillig organisering er også en viktig læringsarena, hvor deltagerne henter ny kunnskap, til beste både for seg selv og samfunnet.

Kurs av ymse slag er med på å gi innbyggerne innhold i begrepet «livslang læring».

Selv om det frivillige har lange tradisjoner, påvirkes dette engasjementet også av den allmenne moderniseringen i samfunnet.

Det samme gjelder viljen til å ta et tak for det felles beste.

Profesjonene stiller faglige krav som gjør det vanskeligere å være amatør i dag.

Myndighetene skal ha regnskap og rapporter, og det stilles krav om at offentlige midler skal innfri fellesskapets mål.

Vi har i mange år vært enige om å støtte de frivillige organisasjonene med gode rammebetingelser både faglig og økonomisk.

I Akershus fylkeskommunes siste dokument belyses frivilligheten i lys av nye trekk i samfunnsutviklingen. Her understrekes det nok en gang at sivilsamfunnet er et dynamisk felt.

Det påpekes at frivillig, ubetalt innsats har blitt et attraktivt gode hvor det til tider kan oppstå konkurranse, dels mellom frivillige lag og foreninger, men også mellom nye og gamle måter å organisere sivile aktiviteter på.

I Akershus har deler av frivilligheten organisert seg i regionale paraplyer av ulike slag. Det har forenklet den politiske tilnærmingen.

Denne organiseringen har vært av vesentlig betydning for å være med på å bygge opp sterke frivillige organisasjoner på ulike områder.

Et sterkt regionalt ledd i frivilligheten gjør det enklere å støtte lokal frivillighet både med kompetanse og midler til å gjennomføre tiltak.

Dette er en modell som har et potensial for å videreutvikles med flere aktører i de nye fylkeskommunene.

Sammen med de frivillige paraplyorganisasjonene arrangerer vi konferansen «I støpeskjeen – omstilling til Viken fylkeskommune» tirsdag 17. april.

Formålet er å belyse utfordringer og muligheter og få frivilligheten og politikere på banen for å bygge sterke demokratiske organisasjoner med gode tiltak for lokalsamfunnene.

Et sterkt regionalt ledd i all frivillighet gjør det enklere å overrisle lokal frivillighet med fagkompetanse og midler til å gjennomføre tiltak.

I Akershus har dette vært en ønsket utvikling gjennom mange år. Dette er en modell som har et potensial for å videreutvikles, men den må finansieres.

Staten må ha en aktiv politikk når det gjelder frivillighet på regionalt nivå og overføre midler og oppgaver til de nye fylkeskommunene.

Det er viktig at det er en felles tenkning og et politisk fokus i de nye fylkeskommunene når det gjelder frivillighet.

Det kan overføres oppgaver og midler fra staten som vil være med på å styrke frivilligheten. Akershus er beredt til å bidra med sin kompetanse og erfaringer gjennom mange år på dette området.

Akershus er beredt for å spille en aktiv rolle inn i det nye fylket Viken. Det vil bli en vinn-vinn-situasjon for alle.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Et sterkt frivillig organisasjonsliv styrker medvirkning og demokratiet.