I fjorårets budsjett la budsjettsamarbeidet bestående av H, Sp, KrF, V og Frp derfor inn 1,5 millioner kroner årlig i økt tilskudd til de frivillige organisasjonene i Akershus.

Les også: Utlån av lokaler

Fylkeskommunen disponerer med det i år nærmere 25 millioner kroner til frivilligheten.

Mange steder i Akershus er det imidlertid også behov for bedre møtearenaer i nærmiljøene.

I flertallsbudsjettet som vedtas i fylkestinget 18. desember, etablerer vi derfor en tilskuddsordning i økonomiplanperioden på 8 millioner kroner.

Det skal gå til en begrenset medfinansiering/støtte fra fylkeskommunen til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk. Ordningen vil ikke gjelde for idrettsanlegg og bygg i den tilknytning.

Vi vet at det legges ned enormt mye god frivillig innsats rundt i nærmiljøene, samtidig som det er behov for bedre møteplasser og at frivilligheten er helt avhengig av økonomisk støtte.

En medfinansiering/støtte fra fylkeskommunen kan være et bidrag i tillegg til midler og støtte fra kommuner, stiftelser og andre.

Frivillige organisasjoner er ryggraden i det lokale kulturtilbudet.

Vi er opptatt av at fylkeskommunen legger godt til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å være aktive medspillere i samfunnsutviklingen, med formål om å opprettholde levende og aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid.

Barne- og ungdomsorganisasjoner er ofte det første møte med frivillig arbeid, hvor medlemskap og deltagelse kan sees på som et ledd i forståelsen av hvordan et demokrati fungerer.

Derfor er det viktig å stimulere frivilligheten, både som et mål i seg selv, og som et virkemiddel for å ivareta viktige funksjoner i samfunnet.

Vi vil takke alle som legger ned frivillig innsats og dugnadsarbeid. Frivillighet i alle sine former er limet i samfunnet, det som binder oss sammen.

Det er folkehelse i praksis og bidrar til inkludering, mestring, organisasjonsforståelse og demokratiopplæring.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Med styrkingen i flertallsbudsjettet viser H, Sp, V, KrF og Frp at vi satser å legge forholdene til rette for at frivilligheten skal fortsette i blomstre i vårt mangfoldige fylke.