Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fossum-planen må reduseres

OMRÅDET: Griniveien går i bunn av denne illustrasjonen, med Fossumveien stiplet i rødt opp mot det planlagte utbyggingsområdet.

Utbygging. Planforslaget «Fossum områderegulering» må tilpasses Fossums omgivelser.

Planforslaget, tidligere kalt «Byen i Marka», skal behandles politisk i februar og mars, og Fossums skjebne skal dermed besegles.

Les også: Planlegger 2.000 boliger på Fossum: Satser på å bygge hus i tre

Naturvernforbundet i Bærum mener at planen må nedskaleres, slik at den underordner seg Bogstadgodsets omgivelser med Bogstadvannets naturverdier, nærmarka og kulturlandskapet.

Torsdag 10. januar er det åpent høringsmøte i formannskapssalen i Sandvika.

Naturvernforbundet i Bærum har fulgt arbeidet i mange år, og mener det samme nå, som før, fordi planforslaget har endret seg minimalt. Vi skrev i vår høringsuttalelse i 2018 at:

«Områdeplanen må avvises, eller subsidiært utsettes til siste del av kommuneplanperioden. Hvis områdeplanen godkjennes må utbyggingen begrenses og holde seg innenfor eksisterende utbygd næringsområde og tilpasses i landskapet, og la skog (felt B1 og B2) og dyrket mark stå urørt».

Hvis forslagsstiller virkelig hadde hørt på innspillene og kommentarene til planforslaget fra lokale organisasjoner, så hadde planen vært langt mer tilpasset omgivelsene.

Det er ikke planen nå. Planen bebygger ned skogen i nordvest og gir fem etasjers omfattende blokkbebyggelse frem til Lathus husmannsplass.

Men det er fremdeles håp fordi flertallet av planutvalgets medlemmer i møtet den 13.12.18 bestemte seg for at de ville se nærmere på planen når det gjelder utnyttelsesgrad, tetthet og høyder før andre gangs behandling 7. februar.

Det gir også håp når representanter sier de er lydhøre overfor hva folk i området mener om utviklingen i lokalmiljøet.

Planutvalget virker å ha blitt «transport-optimister» og tror at det innen 2030 har kommet nye transportløsninger, slik at Fossum ikke blir en bilbasert satellitt.

Frp og Høyre vil vurdere parkeringsnormen og mener at elbiler bør være del av løsningen. Elbiler og bildelingsløsninger gir ikke mindre biltrafikk, snarere tvert imot kan det bidra til å øke bilbruken og trafikkbelastning.

Dessuten har vel våre politikere fått med seg at vi ikke lenger bare kan snakke om fossile utslipp som den store synderen, men også forurensningskilder som mikroplast fra bildekk og svevestøv fra veislitasje.

Fossum er del av Sørkedalens og Bogstad gårds omgivelser, med vannet og omkringliggende landbruks- og skogområder.

Dette er ikke reflektert i planforslaget som har en urban profil som passer bedre inn i sammenhengende utbyggingsområder. Dette spesielt verdifulle området har historiske og landskapsmessige naturkvaliteter som må pleies og bevares for fremtiden.

Det er mange grunner til at planutvalget ikke bør gå inn for omfanget i det foreliggende forslaget, og politikerne må ikke la seg forlede av utbyggeres «sminking» av planen som en miljølandsby.

Fossum områderegulering er en «syretest» på hvor dypt miljøprofilen til partiene egentlig stikker, og det vil nå blottlegges for velgerne før kommunevalget.

Bygging av kommunal infrastruktur for boligområdet skal tidligst starte år 2030 av kommunaløkonomiske hensyn, og det er god tid til å revidere planforslaget.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Antallet boliger må minst reduseres til det halve, og vi ber om at kun det tidligere næringsområdet transformeres til boligområde med tilhørende servicetjenester.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler