De kommer fra Afghanistan, Eritrea og Somalia med veldig ulik bakgrunn og ulike behov og burde hatt individuelle planer for sin videre utvikling.

Les også: Sliter med å finne norske venner: Tukve (18) reddes av skolen

Mye bra gjøres, men vi ønsker bedre oppfølging og samordning av tiltak fra kommunens side. Vi oppfordrer også idrettslag, klubber og organisasjoner til å invitere dem med. God integrering er godt for alle.

Flyktningene som er ganske alene i verden, skal finne seg til rette i Norge, skape seg en bedre fremtid samtidig som de strever med å legge traumatiske minner fra krig og flukt til side.

Det er vanskelig å forestille seg hvordan de egentlig har det. Arbeiderpartiet vil at de må hjelpes på veien videre i livet. Det betyr nødvendig helsehjelp, bolig, skolegang og arbeid.

Bærum kommunestyre behandlet saken 24. oktober. Å lese usminkede rapporter om livet til disse flyktningene treffer oss i hjertet. Utdrag fra intervjuer med både flyktninger og ansatte gjengis der. Vi får godt innblikk i det som går bra, og forhold som må forbedres.

Flyktningene jobber hardt for å lære seg norsk, ta utdanning eller jobbe. De vil gjerne delta i fritidsaktiviteter sammen med norsk ungdom. Bare slik kan de bli en del av fellesskapet.

I Budstikka kunne vi lese om Tukve Solomon fra Eritrea som går bygg og anleggslinjen ved Nesbru videregående skole. Han trives, får venner og lærer seg norsk.

Det er godt å se at skolen fremstår som en god arena for norskopplæring og integrering når undervisningen skjer sammen med etnisk norske elever.

Mange kan nok streve med å finne frem i kommunens labyrinter til rette hjelpeinstans. Arbeiderpartiet støtter derfor at flyktningene bør få faddere som er tett på og veileder underveis.

Målet er at den enkelte ungdom skal bli en integrert, trygg og selvstendig voksen i Bærumssamfunnet. Det er et stort ansvar, og mange ansatte og etater må samarbeide tett.

Mange ansatte gjør en stor innsats for at de mindreårige flyktningene skal ha det bra i Bærum.

Kommunen har etablert tre boformer: Tradisjonelle bofellesskap med døgnkontinuerlig bemanning som gir trygg voksenrelasjon gjennom døgnet, familiehjem med 1–3 beboere og husvert, gjerne fra deres eget land etter SOS-barnebyer konsept, og hybelfellesskap med ansatte på dagtid for de litt eldre. De som har introduksjonsstønad, betaler husleie og ellers alt de trenger. De forventes å klare seg mest mulig selv.

Vi skjønner at det blir travle dager med skolegang, lekser, innkjøp, matlaging og husarbeid.

Ungdommene sier at de har det bra, men stemmer det? De har ikke råd til å delta i klubber eller organisasjoner.

Sosialt fellesskap er viktig for alle, så hva kan gjøres? Arbeiderpartiet håper at idrettslag og organisasjoner kan invitere ungdommene til samlinger så de kommer ut av ensomheten og kan bli integrert i samfunnet.

Vi støtter derfor kommunale fritidsstipend til dekning av kontingenter og utstyr så ungdommene kan delta.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Kommunestyret skal få en årlig rapport om videre utvikling. Arbeiderpartiet forventer at den viser at kommunen griper tak i forhold som trenger forbedring.