Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et klimaklokt Bærum

AVFALL: – Se etter og bidra til en bærekraftig utvikling gjennom reduserte avfallsvolumer, økt resirkulering og gjenbruk, skriver Erik Sennesvik, leder i Bærum Velforbund.

Tiltak. Bærum Velforbund har i høst arbeidet med «Bærum – en klimaklok kommune» for å se nærmere på mål og virkemidler som angår den enkelte innbygger og nærmiljøarbeid.

Vi mener dette er et viktig felt for velforeningene og at vi kan bidra til økt motivasjon og støtte til kommunens politikere og administrasjon i et arbeid som betyr noe for fremtidige generasjoner.

Vi har som mål å være en aktiv bidragsyter til at Bærum kommune når målene som er skissert i Parisavtalen.

Forvaltningen av natur, miljø og ressurser må styrkes, og dagens innbyggere i kommunen bevisstgjøres. En bærekraftig utvikling må ha fremtidige generasjoner som perspektiv.

Dette kan skje gjennom følgende tiltak:

Samferdsel – mobilitet:

 • Økt satsing på kollektivtransport og utvidelse av dagens T-banenett samt innsats for å få realisert allerede regulerte traseer.
 • Benytte og utvide kollektivtransporten på fjorden, ved å benytte ferger og hurtigbåter der det er hensiktsmessig.
 • Økt innsats for reduserte takster og utvidelse av dagens sone 1 til å omfatte også sone 2.
 • Tilrettelegge for drift av kollektivtransport på klimanøytralt drivstoff.
 • Økt satsing på sykkel og gange og muligheter for sikker oppbevaring av sykler og lignende ved stoppesteder for kollektivtransport.
 • Områder rundt barneskoler skjermes for gjennomgangstrafikk. Tryggere skoleveier motiverer til at barn i større utstrekning går til skolen.

Avfall:

 • Bevisstgjøring og motivering av barn og unge samt den øvrige befolkningen om å se avfall som en ressurs, med fokus på forbruk, overforbruk eller rovdrift.
 • Se etter og bidra til en bærekraftig utvikling gjennom reduserte avfallsvolumer, økt resirkulering og gjenbruk.
 • Besøkssenter for informasjon og bevisstgjøring etableres på Isi for skoleklasser og lignende med avfallspyramiden og sirkulær økonomi i sentrum.
 • Invitere og motivere for faste dager og rutiner for skoler, lag og foreninger med formål innsamling av avfall i naturen og på fellesarealer.
 • Tilrettelegge for forsvarlig avlevering av avfall på utfartssteder, strender, utfartsparkeringsplasser og lignende, samt bevisstgjøring av eget ansvar for en ren og ryddig natur og vårt felles ansvar for å redusere mengden avfall og samtidig innse at vi må rydde etter andre.
 • Etablere mottak for avfall til gjenvinning i midtre, østre Bærum samt utvide containerordningen for avleveringen av farlig avfall på sentrale og lett tilgjengelige steder.
 • Styrke samarbeidet i Veas for utvikling i først omgang med produksjon av klimanøytrale drivstoffer samt jordforbedringsmidler. På sikt andre råstoffer.

Gjenbruk – matsvinn:

 • Tilrettelegge for at frivillige organisasjoner kan forestå videresalg av relevante produkter. Bevisstgjøring og motivering for ombruk og gjenbruk samt bevisstgjøring av sirkulær økonomi med muligheter for også å drive salg på for eksempel Finn.no. «Ditt gamle kan bli andres nyeste».
 • Motivere og tilrettelegge for redusert matsvinn i samarbeid med butikker, serveringssteder og næringslivet, samt bevisstgjøring av den øvrige befolkningen.

Dyrkbare arealer:

 • Se etter og etablere egnede arealer for økologiske parsellhager ved bygging av nye kommunale bygg, skoler, institusjoner og lignende. Eksisterende arealer i tilknytning eller i umiddelbar nærhet av dagens bygninger tilrettelegges for parsellhagedrift.
 • Fortsette og utvide arbeidet med å benytte egnede arealer til blomsterenger eller frittvoksende planter, spesielt arealer som i dag ikke er benyttet til lek eller allmenn ferdsel; midtrabatter, støyskjermvoller og lignende.
 • Avsette og bevare gamle naturmiljøer til urskog og lignende.
 • Tilrettelegging og bevisstgjøring av og om egenproduksjon, kortreist, sesong- og lokal produksjon av mat. Egnede arealer stilles til disposisjon for salg og formidling for lokale produsenter.

Energi – forurensning:

 • Økt fokus på klima og klimanøytrale løsninger for å dekke nåværende og fremtidig energibehov, spesielt på nye bygg og ved rehabilitering av eldre eksisterende deler av bygningsmassen. God informasjon om mulighetene som i dag finnes for støtteordninger og teknisk bistand.
 • Stille krav om bruk av klimanøytrale anleggsmaskiner, utstyr og lignende ved utbygging av større arealer.
 • Fortsette arbeidet for å oppnå målet om klimanøytralt drivstoff på kommunale kjøretøyer. Fortsette arbeidet med, og utvide, støtteordningene for elektrifiserte kjøretøyer og sykler og støtte anlegg av ladepunkter.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.