Bevilgningen til den nye eldrereformen er kun på 48 millioner kroner, det er for lite og gir liten effekt.

I forslaget til statsbudsjett ligger også innstramningene i helse- og sosialsektoren, dette vil i sin tur føre til at kommunen må overta mange pasienter og pleietrengende som eller kunne blitt behandlet av sykehusene.

Pasientene havner da dels hos kommunen og dels hos pårørende som slett ikke alltid har krefter og kompetanse til å ta på seg slike oppgaver.

Kommunesektoren har en vesentlig rolle når det gjelder tilbud om, og tilgjengelighet til, offentlige velferdstjenester.

Ikke minst for pensjonistene er det derfor av avgjørende betydning hvilke økonomiske ressurser kommunesektoren rår over.

Forslaget til statsbudsjett lover ikke godt i så måte.

Vi ser også at det særskilte skattefradraget for pensjonister, som var ment å kompensere for økningen i trygdeavgiften for denne gruppen, bli ytterligere svekket, samtidig som differansen mellom yrkesaktive og pensjonister i minstefradraget øker ytterligere.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg håper derfor at det endelige statsbudsjettet for neste år får en langt bedre eldreprofil enn det forslaget som nå ligger på bordet.