Regjeringens forslag til statsbudsjett er et nøkternt budsjett uten store overraskelser. Bedriftene melder om jobbvekst og lysere tider. Da er forutsigbarhet et godt signal fra regjeringen til bedriftene i vår region.

Les også: X Games får penger, men ikke ny E18

Les også: Nå får vi en skole som ser eleven

Les også: Legger én milliard på bordet for å få fortgang på Ringeriksbanen

NHO mener 3 milliarder kroner er nødvendig for å holde fremdriften i Nasjonal Transportplan, og for å redusere avstandsulemper og transportkostnader for bedriftene.

Så langt vi kan se ligger regjeringens opptrapping tett oppunder dette. Vi savner derimot midler til å innløse boliger langs E18 vestover.

Vi er opptatt av at fremdriften i viktige samferdselsprosjekter opprettholdes. Det foreslås 391 millioner kroner til Fornebubanen, i tillegg til 43 millioner kroner til forberedende arbeider på E18 mellom Retvet og Vinterbro. Endelig får vi den siste biten av ny E18 østover mot Sverige på plass.

Regjeringen øker også satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier. InterCity Vestfoldbanen, planlegging av InterCity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel blant prosjektene som får økt støtte. Ringeriksbanen er også med.

Budsjettet sier heller ikke noe om når vi kan vente en oppgradering av godsterminalen på Alnabru. Alnabru er selve navet for godstransporten i Norge og er helt vesentlig for å få mer gods over på skinner. En oppgradering har vært nødvendig i mange år.

Når det gjelder skatter og avgifter er det flere positive forslag i regjeringens budsjett.

Det er positivt at selskapsskatten senkes og at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres.

Regjeringen kutter sukkeravgiften på sjokolade og sukkervarer, men ikke på brus og saft. Dette er et skritt på veien for å fjerne hele sukkeravgiften. Dagens avgift rammer cirka 1.000 arbeidsplasser på Romerike.

Reiselivsbedriftene har opplevd flere avgiftsøkninger de senere årene. Derfor er det gledelig at regjeringen lot være å øke momsen ytterligere.

Selv om vi er enige i at tips er skattepliktig inntekt, mener vi skatt på tips gir arbeidsgiver en ekstra administrativ byrde.

Det bør vurderes om det er mulig å finne en enklere løsning. I det minste må man utsette iverksettelsen til 2020 slik at bedriftene får tid til omstillingen.

FNs klimapanel sier i en fersk rapport at tiltakene for å få ned klimagassutslippene må komme raskere.

Bedriftene er med på å ta ansvar. Det er bra at regjeringen går videre med karbonfangst- og lagringsprosjektene (CCS). Regjeringen foreslår å bevilge totalt 175 millioner kroner til dette i 2019.

Det er besluttet å gjennomføre forprosjektering av fangstprosjektene til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud og Norcem. Dette er gode nyheter for vår region.

For å sikre at kompetansen beholdes i organisasjonen og at nødvendige aktiviteter settes i gang så tidlig som mulig etter forprosjekteringsfasen, må det tidsnok komme ekstra penger.

Hvis ikke vil det bli dyrere og mer krevende å gjennomføre prosjektet. Det er viktig at det kommer ekstrabevilgninger til fasen etter at forprosjektene er levert – og at investeringsbeslutningen tas i 2020.

I tillegg er det avgjørende at vi får et CO2-fond for å få ned utslippene fra næringstransporten.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Så håper vi at forhandlingene i Stortinget kan gjøre dette budsjettforslaget enda bedre for eksempel ved å sørge for å gi E18 vestover et ekstra dytt.