Vi som vil ha ny E18, ønsker ikke mer forurensning, men mindre.

I Budstikka 27. januar stiller Even Gulowsen, Asker MDG, spørsmål ved undertegnedes beskrivelse av E18 som en miljøvei.

Les Gulowsens innlegg her: E18 – en miljøvei?

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Han mer enn antyder at Statens vegvesen legger frem sine anbefalinger basert på et oppdrag fra politiske myndigheter og ikke ut fra faglige og samfunnsmessige hensyn.

Mener Gulowsen at Statens vegvesen som den fremste faginstansen på planlegging og gjennomføring av veiprosjekter ikke kommer med egne faglige råd, men lar seg «kjøpe» av politiske myndigheter?

Statens vegvesen har jobbet med prosjektet E18 i årevis. Planene som foreligger er både konsekvensutredet og faglig begrunnet.

Anbefalingen er å få gjennomført den lenge og etterlengtede utbyggingen i Vestkorridoren. I løpet av de over 20 årene det har tatt med planlegging av veien, har vi fått ny kunnskap om klimaforandringer og hvor ødeleggende utslipp fra biltrafikken er for miljøet.

Vi har, som Gulowsen sier, også inngått klimaforlik som slår fast at «veksten i persontrafikken inn mot de store byene skal skje kollektivt eller med sykkel og gange».

Disse hensyn er tatt med i de nye planene for ny E18.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Gulowsen undervurderer alle oss som vil ha realisert ny E18 så fort som mulig.

Vi vil ikke ha «full gass i E18-utvidelsen» slik at alle som vil skal kunne kjøre køfritt.

Det er faktisk flere enn MDG som er opptatt av miljøet. Også tilhengere av ny E18 er opptatt av miljøet, meg selv inkludert.

Ny E18 er et miljøprosjekt. Med egen bussvei, et gjennomgående sykkelveisystem og store deler av dagens biltrafikk i tunnel. Det blir bedre luft og mindre støy i nærområdene av E18.

Ifølge tidligere samferdselssjef i Oslo, Ivar Sørlie, vil nødvendige bompenger for å få prosjektet realisert føre til redusert personbiltrafikk, cirka 30 prosent. Dette tilsvarer den trafikkøkningen som vil komme uansett som følge av aktivitetsøkningen i korridoren frem til år 2030. Folk vil velge kollektiv når buss- og sykkelveier og Fornebubanen er på plass.

Trafikken på ny E18 vil i 2030 være omtrent som i dag, med en vesentlig bedre trafikkavvikling og med stadig flere miljøvennlige biler.

Gulowsen prøver å så tvil om Statens veivesens anbefalinger. Det er større grunn til å være skeptisk til agendaen til trafikkforsker Aud Tennøy. Hun er aktivt medlem i SV og partiets sannhetsvitne når det gjelder motstanden mot planene for ny E18.

Det er godt at partiet ikke har større oppslutning, for Miljøveien E18 ønskes velkommen så fort som mulig!