«Ingen som har foreslått å bruke 40 mrd. på kapasitetsøkende motorvei», skrev han nylig på Twitter.

Også Venstre som sikret flertall for prosjektet i Nasjonal Transportplan og har gått inn for planene lokalt, bagatelliserer kapasitetsøkningen.

Les også: Bedre E18 – uten alle ulempene

Les også: Meldte seg ut i E18-protest: – Befolkningen blir lurt

Hvorfor ikke heller bli med på en diskusjon om hvordan tenke nytt om ny E18, som vi er enige om behøver fornyelse?

Tweeten viser at Astrup ikke har fått med seg omfanget av kapasitetsøkningen. Miljødirektoratet skriver om ny E18:

  • «Uavhengig av ulike tolkninger av avtaler, og uavhengig av kommunegrenser, vil foreliggende utbyggingsplaner medføre en kapasitetsøkning for veisystemet vest for Oslo som helhet.»
  • (veien) «gir økt risiko for økte klimagassutslipp og en utvikling som ikke er klimavennlig».

E18 blir en ny seksfelts hovedvei. Mange steder i tillegg til 2–4 felt lokalvei (dagens E18 som blir liggende over tunneler) og nye kollektivfelt i begge retninger.

Dette gir for eksempel 150 prosent økning i samlet veikapasitet gjennom Asker sentrum med seks nye felt i tunnel i tillegg til dagens fire felt som blir værende som lokalvei, samt kollektivfelt.

Oslo får 50 prosent flere felt fra Bærum inn mot grensen ved Lysaker.

I tillegg til selve veien kommer alle de nye påkjøringssystemene til de nye tunnelene. Disse «amerikanske tilstandene» kommuniseres sjelden.

Dette blir nye trafikkmaskiner med betydelig fotavtrykk. I Asker gjelder dette i hovedsak Fusdalbråten, Undelstad, Syverstadjordet, Holmen, Nesbru og Slependen.

Syverstadjordet ved Holmen i Asker vil ødelegges med Statens vegvesens E18-planer. Potensialet for lokal matproduksjon eller mulighet for å bruke arealet til boligbygging forsvinner.

Man kan lese mer om konsekvenser av utbygging på Asker kommunes egne hjemmesider i rapporten «Faktagrunnlag for E18 Vestkorridoren» av Asplan Viak. Her fremgår det blant annet:

  • «Bosatte tett på tunnelmunninger og ev. luftetårn vil kunne få en forverret situasjon vedr lokal luftforurensning».
  • «Støyulempene vil bli redusert på strekninger der E18 legges i tunnel.»
  • «Der E18 legges i tunnel reduserer en i stor grad barrierevirkningene, men gjenværende trafikk på overflaten vil fortsatt kunne bidra til noe barrierevirkning.»

Med andre ord: Bor du der det planlegges tunneler (Høvik, Sandvika, Holmen eller Asker sentrum), så har du trukket vinnerloddet. Bor du utenom, så har du tapt.

Bygdene våre blir mer delt av motorvei. Miljøet blir forverret. Stikk i strid med de politiske ambisjonene og lovnadene.

Den planlagte sykkelveien er også en del av den unødvendige kapasitetsøkningen. Den er planlagt plassert i egen veitrasé og går ikke korteste vei.

Hvorfor ikke legge den over dagens E18-trasé, med tak? En skikkelig sykkelhighway for trygg helårssykling.

En egen sykkelvei vil garantert ikke bli prioritert måkt en morgen med 10 cm nysnø.

Hva er alternativet? Vi behøver:

  • Færre miljøulemper av E18 som gir mulighet til god byutvikling.
  • Trygge sykkelveier i rett strekk med høy kapasitet, tilrettelagt for helårs sykling.
  • Kollektivt: Tilrettelegging for at bussen faktisk kommer frem også på lokalveiene.

Vi behøver ikke bygge en stor ny motorvei for å få det til dette.

Jeg er blant gærningene som har begynt å sykle til jobb. Jeg ser hver dag hvor farlig det er fordi sykkel ikke prioriteres.

Politikere svikter. De mest farlige og utsatte stedene blir ikke utbedret, «i påvente av ny E18». I mellomtiden skjer det mange alvorlige sykkelulykker.

Det behøves et helt nytt mandat og bestilling til by- og veiplanleggerne. Miljølokk med byparker og sykkelvelostrada er spennende muligheter.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Ideen om at vi behøver mer kapasitet for biler som blant annet Høyre og Venstre går inn for, er gammeldags og feilslått.