Mange gjorde en formidabel innsats for å holde veiene åpne, noe Hulda Tronstad understreker i sitt innspill i Budstikka 14. november.

Les Tronstads innspill her: Av og til lønner det seg å ta en ordentlig prat om snøen som falt i fjor

Bærum har cirka 50 mil med kommunal vei, inkludert gang- og sykkelveier. Jeg vil rette en stor takk til alle som sto på og holdt bilveiene og gang- og sykkelveiene åpne sist vinter.

Alt vintervedlikehold av veiene (brøyting, strøing og salting) er satt ut på anbud til private.

Det er imidlertid kommunens medarbeidere som følger med på værforholdene og avgjør når det skal iverksettes brøyting, strøing og/eller salting. Utkalling skjer i henhold til kommunens vedtatte vedlikeholdsstandard.

Vi starter brøyting basert på snødybden. Snødybden måles der snøen hverken blåser bort eller samles i fonner.

På kommunale hovedveier der det går bussruter startes brøyting ved 3 cm snø, på adkomstveier; boligveier og småveier, og gang- og sykkelveier startes brøyting ved 4 cm ved våt snø og 7 cm ved tørr snø.

Kommunale hovedveier med fortau skal være gjennombrøytet senest seks timer etter utkalling, og adkomstveier skal være gjennombrøytet senest syv timer etter utkalling.

Brøyting til full veibredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå.

Etter vinteren er det kommunen som følger opp overfor entreprenør de skader som har oppstått. Vi kjører skadekontroll og vurderer tilstand og levetid på veiene.

Alle skader og reparasjoner registreres. Vi har et eget system, Rosy, som gir oss oversikt over tilstanden på veiene våre.

Vinteren kan påvirke prioriteringene underveis, frostspreng kan åpne opp veiene. Når våren kommer kan det derfor være andre veier vi må prioritere enn det som var planlagt.

Er det forhold publikum ser ikke er i orden, ber vi om at det meldes inn via appen «Meld en feil». Når innbyggerne bruker denne appen, får vi en nøyaktig stedsangivelse av hvor mangelen er, og det sikrer også at meldingen kommer direkte til rett vedkommende i kommunen.

Om mangelen er på en statlig eller fylkeskommunal vei videresender kommunen meldingen dit.

Som Hulda Tronstad viser til, er det bestilt en forvaltningsrevisjon for vintervedlikeholdet i Bærum kommune.

Rapporten er snart klar og skal behandles i kontrollutvalget 26. november og sendes deretter til kommunestyret.

Vi har brukt sommerhalvåret til å forberede og forbedre oss foran den kommende vinteren.

Vi skal blant annet bli bedre på informasjon, og innbyggere skal få raskere svar på sine henvendelser.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Kommunen er avhengig av et godt samarbeidet med innbyggerne for å gjøre en god jobb med vinterveiene våre.