I saksfremstillingen heter det på side 5 punkt 4.2 at det i formannskapets møte 15.03.2016 ble besluttet «i samsvar med rådmannens anbefaling, at man skulle avslutte forhandlingene med Brønnøya vel».

Les også: Dommen om Brønnøya fra 1993

Les også: Feil om Brønnøya nok en gang

Det er riktig at rådmannen kom med en slik anbefaling i saksfremlegget. Men hans forslag ble ikke tiltrådt av formannskapet.

I stedet fremmet ordføreren et eget løsningsorientert forslag som ble enstemmig vedtatt av formannskapet. I dette vedtak heter det innledningsvis:

«Rådmannen bes i samarbeid med Brønnøya vel vurdere en prøveordning sommeren 2016/2017 med felles parkeringsbestemmelser for Søndre brygge og DnB-eiendommen for å høste erfaringer med kapasitet og reell bruk, og som grunnlag for en eventuell langsiktig gjensidig forpliktende avtale med Brønnøya vel, som tar sikte på å opparbeide begge parkeringsplassene til en bedre standard som løser utfordringen ubebygde tomter har med krav til parkering.»

Rådmannen fulgte ikke opp formannskapets vedtak, hverken med hensyn til å etablere en forsøksordning og eller med å samarbeide med Brønnøya vel.

Rådmannen går heller ikke inn for å ville løse utfordringen for ubebygde tomter. Tvert imot motarbeider han denne utfordringen ved ikke å ha fulgt opp formannskapets vedtak om en «hastesak» for bygningsrådet med dispensasjon fra rekkefølgekravet om opparbeidelse av fortau, samt dispensasjon for å kunne ha overflateparkering.

I stedet har han nå lagt opp til å avslå forslaget fra eiendomsavdelingen, hvilket vil føre til ytterligere utsettelse av en allerede meget gammel sak som formannskapet ønsker å løse snarest mulig.

Vi finner det uholdbart at rådmannen nå igjen neglisjerer formannskapets enstemmige vedtak fremmet av ordføreren, ved at han i stedet tar utgangspunkt i bygningsrådsvedtaket fra 2013 som bygger på eldre foreldede forutsetninger.

Hans forslag nå via plan- og bygningsavdelingen om en ny byggeplan for Vendla strider mot den løsning som eiendomsavdelingen la ut til høring for naboer med flere.

Han har heller ikke samarbeidet med Brønnøya vel om den nå foreslåtte løsning som han hevder er motivert med «at man raskest mulig skal komme frem til en akseptabel løsning»!

Eiendomsavdelingen har dog vurdert dagens løsning som trafikkmessig forsvarlig etter siste års omlegging av trafikksystemet. Ingen har klaget.

Vi foreslår at bygningsrådet nå lojalt følger opp formannskapets føringer fra 15.03.2016 med et vedtak med dette innhold:

Bygningsrådet dispenserer fra rekkefølgebestemmelsene for så vidt gjelder kravene om:

  • Opparbeidelse av fortau med mer, slik at dagens trafikale forhold videreføres.
  • Bygging av parkeringshus, slik at overflateparkering tillates.
  • Tinglyst egen parkeringsplass for eiere av ubebygde tomter, slik at de omsider likestilles med andre grunneiere med hensyn til rett til parkering og bebyggelse.
  • Bygningsrådet anbefaler at rådmannen snarest mulig sluttfører forhandlingene med Brønnøya vel i samsvar med formannskapets føringer.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt