Vi forstår at grunneierne på Brønnøya er opptatt av status for reguleringen av øya og av vår rolle i saken.

Les også: Brønnøya – spørsmål til Fylkesmannen

Les også: Brønnøya er Askers ansvar

Vår oppgave som statens representant i fylket, er å arbeide for at statlig politikk blir fulgt opp.

Slik vi ser det, tar dere opp tre konkrete problemstillinger i deres innlegg:

Den første gjelder våre innsigelser mot ny reguleringsplan.

Den neste gjelder vår definisjon av ulovlig bosetting.

Den siste gjelder oppfølging av ulovligheter.

Det sto igjen bare én innsigelse fra oss i drøftingene med Asker kommune om det siste forslaget til reguleringsplan.

Innsigelsen handlet om at kommunen vil at 70 ubebygde tomter fortsatt skal kunne bebygges.

Slik vi ser det, vil dette ikke være forenlig med bevaring av det unike naturmiljøet på øya og dermed være i strid med nasjonale interesser.

Brønnøya har et så spesielt klima og jordsmonn at det lever en rekke sjeldne og truede planter og insekter der.

De truede artene som lever på Brønnøya, forholder seg ikke til byggesoner, hensynssoner, avgrensede naturtyper eller andre grenser.

For eksempel er den utrydningstruede sommerfuglen heroringvinge registrert i stort omfang på en ubebygget tomt på øya.

Dere kan lese mer om det biologiske mangfoldet på Brønnøya og øyene rundt på vår nettside.

Brønnøya grunneierforening stiller i sitt innlegg flere spørsmål rundt ulovlig bosetting.

Vi definerer det som ulovlig bosetting dersom boliger tas i bruk til formål de ikke er godkjent for eller oppføres uten nødvendig tillatelse.

Det mest nærliggende eksempelet på dette er bruk av fritidsbolig til helårsbolig.

Vi kan ikke se at vi har hatt en annen forståelse av dette begrepet tidligere.

I forbindelse med klagesaken for reguleringsplanen fra 1995 ble det for eksempel lagt til grunn at godkjent bruk til helårsbolig vil være lovlig selv om arealformålet endres.

Med andre ord: Planen vil ikke få tilbakevirkende kraft. Det ble også presisert at dette ikke ville føre til at en fritidsbolig som brukes som helårsbolig uten godkjenning, ville få godkjent sin ulovlige bruk.

Ifølge loven har kommunen plikt til å følge opp ulovligheter. Dette er ikke minst viktig når lovbrudd kan føre til at viktige naturverdier går tapt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det vanlige i slike saker vil være at Fylkesmannen ber kommunen følge opp. I sjeldne tilfeller kan Fylkesmannen finne det nødvendig å følge opp selv.