Er miljøet på Borgen fortsatt så ille som enkelte vil ha det til?

Les også: Lederen for innbyggertorg: – Vanskelig å nå ut til det internasjonale miljøet

Les også: Borgen-ungdom tar livet av dårlig rykte

Nei, vi tror ikke det stemmer lenger. Selvsagt dukker det opp enkelte uheldige episoder fra tid til annen, men det er viktig at vi ikke generaliserer og skaper inntrykk av at lokalmiljøet på Borgen er preget av støy, uro og kriminalitet.

Arbeiderpartiet tok i 2013 initiativet til en målrettet og forsterket Borgen-satsing hvor målet var å gi hele området et etterlengtet løft.

Bakgrunnen var at levevilkårsundersøkelser vitnet om store forskjeller i levevilkår, segregering, utenforskap og FAU som varslet sine bekymringer.

Borgen-satsing ble det virkelig! Vi fikk med oss kommunestyret på et skikkelig Borgen-prosjekt som resulterte i en egen temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen.

Planen for idrettsanlegget ved Borgen skole, Drengsrud idrettspark, ble vedtatt før jul. Idrettsparken vil få flere spennende fasiliteter som nye skiløper, flere fotballbaner og ny stor flerbrukshall. Det tilrettelegges for både organisert og uorganisert aktivitet året rundt.

Vi fikk på plass en flott nærmiljøsentral i 2016 som skal ta initiativ til og skape aktivitet i nærmiljøet, og hvor frivilligheten spiler en sentral rolle.

Et moderne innbyggertorg åpnet dørene tidligere i år. Innbyggertorget skal være en møteplass for alle på Borgen. Her kan mennesker møtes på tvers av generasjoner og kulturer og skape et godt nærmiljø sammen. Kafeen Kima etableres på området.

UngKultur er kommunens forebyggende arbeid rettet mot ungdom med kultur som virkemiddel. UngKultur Nova er etablert på Borgen og er ungdommens kultur- og fritidstilbud for ungdom i området. Borgen-ungdommen har her gode muligheter til å legge grunnlaget for et godt ungdomsmiljø hvor alle føler seg velkommen.

Arbeiderpartiet har lenge vært en forkjemper for å få på plass kompetente miljøarbeidere/sosiallærere på alle Askers ungdomsskoler.

Miljøarbeideren/sosiallæreren er en person som jobber tett på elevmiljøet i skolen med mål å skape et godt skolemiljø og hindre utenforskap.

Vi er veldig fornøyd med at Borgen skole endelig fikk midler i fjor til å ansette en sosiallærer på heltid.

Skolen deltar også i MOT-programmet «robust ungdom» som skal styrke ungdoms bevissthet og mot til å leve, bry seg og si nei.

Dette mener vi er av avgjørende betydning for det forebyggende arbeidet for godt ungdomsmiljø i området.

Arbeiderpartiet vil også å styrke skolehelsetjenesten og gjøre den mer tilgjengelig for elevene. Ungdomsskoleelevene bør ha tilgang til psykolog ukentlig.

Vi ønsker å innføre en prøveordning med gratis skolemat i Borgen-området og gjeninnføring av gratis frukt og grønt i Askerskolen.

Igangsetting av Borgenprosjektet førte til et stort engasjement for nærmiljøet både hos innbyggerne og ikke minst blant de frivillige organisasjonene.

Engasjementet har resultert i en rekke gode innspill til tiltak for et bedre miljø på Borgen. Nærmiljøkonferanser, samskaping, Facebook-gruppen «Med hjerte for Borgen» med nyttige lenker og flere forskjellige tiltak for å fremme integrering er noen eksempler.

Arbeiderpartiet er glade for at et enstemmig kommunestyre i forrige møte ville øke rammene til UngKultur. I motsetning til Fremskrittspartiet så tviler vi ikke på at kommunens brede satsing på et bedre ungdomsmiljø på Borgen har hatt stor effekt.

Vi er imidlertid opptatt av at alle de gode tiltakene i temaplanen følges opp på en ordentlig måte og tilføres nok ressurser.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi i Arbeiderpartiet vil følge nøye med i utviklingen og engasjere oss i lokalmiljøet på Borgen, og vi heier på alle ildsjeler med hjerte for Borgen.