Vekst er positivt og vitner om en region som er i utvikling.

Les også: Flere og flere dag for dag

Les også: En rivende utvikling

På den annen side gir veksten utfordringer med økt press på arealbruk, økt transportbehov og behov for utbygging av fylkeskommunens tjenester.

Folketallet i Akershus har økt prosentvis mer enn landet samlet i mange år.

Per 01.01.18 var det 614.026 innbyggere i Akershus, en økning på 9.647 fra 2017, som tilsvarer 1,6 prosent.

Dette er den største befolkningsøkningen av alle fylkene. Befolkningen i landet økte med 0,7 prosent.

Den vedvarende befolkningsveksten stiller krav til samordnet og langsiktig planlegging.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger rammene for hvordan Akershussamfunnet skal vokse og utvikles.

Planen skal legges til grunn for kommunal, regional og statlig planlegging og prioriteringer.

Planen gir retning for en vekst der innbyggerne gis muligheter og livskvalitet, og gode miljøløsninger for arealbruk og transport.

Regionale byer, der befolkningsvekst kan gi kundegrunnlag for bredt handels- og tjenestetilbud, skal ta en høy andel av veksten og få en sterkere rolle i regionen.

Disse byene er Jessheim, Lillestrøm, Ski, Ås, Sandvika og Asker.

Veksten skal i hovedsak skje langs jernbane- og T-banenettet.

I vekstområdene prioriteres vekst foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur.

Utenfor prioriterte vekstområder skal det kunne legges til rette for noe utbygging og vedlikehold for å opprettholde stabile bomiljø. Utenfor vekstområdene prioriteres vern foran vekst.

Forventet befolknings- og arbeidsplassvekst både i Oslo og Akershus tilsier at det vil være et betydelig økt transportbehov i fremtiden.

Samtidig skal både veinettet og kollektivtrafikken oppleves trygt og tilgjengelig for alle trafikantgrupper.

Målet er at veksten i persontransport skal løses med økt gange-, sykkel- og kollektivandel.

Økt befolkning gir flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter, men betyr også at flere vil ha behov for offentlige tjenester.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Finansiering av investeringer i skoleanlegg og samferdsel vil bli en økonomisk utfordring i årene fremover.