Ett av alternativene er ungdomsskole for 1.000 elever plassert enten på Gjettum eller Hauger der skolene står i dag.

Les også: Nye skoler i Bærum

Les også: – En liten skole har sine utfordringer, sier rektor på Asker og Bærums minste skole

I høringsdokumentet skinner det igjennom at rådmannen vil anbefale gigantskolen grunnet økonomi. Saken skal opp i hovedutvalg barn og unge i februar eller mars.

Gjettum vel har levert innspill i saken etter å ha vært i kontakt med FAU-ledere for Gjettum og Hauger skoler samt Kolsås vel, Utdanningsforbundet Bærum og rektor på Gjettum skole.

Gjettum vel setter barnas behov foran marginale økonomiske besparelser og foreslår nye fem- og seksparallelle ungdomsskoler på Gjettum og Hauger. Vi håper at politikerne er enige med oss.

Økonomi: Kostnader for å bygge femparallell skole på Gjettum og seksparallell skole på Hauger er anslått til 480 millioner kroner.

Kostnad for en ny 11-parallellskole er anslått til 446 millioner. Det beløpet står også i handlingsprogrammet 2017–2020.

Dersom handlingsprogrammet skal legges til grunn, er det ikke rom for to nye skoler. Diskusjonen blir da et rent skuebrød.

Differansen utgjør 34 millioner kroner (7,6 prosent). Skoler må regnes å stå i minst 50 år. I det perspektivet kan ikke differansen være avgjørende.

Ved å bygge to mindre skoler kan dette skje med noen års mellomrom og vil være lettere å få inn i de årlige budsjetter.

Rådmannen forventer en besparelse i driftskostnader på 14-16 millioner kroner. Vi stiller oss tvilende til det da lønnsutgiftene uansett vil bli de samme. Her bør politikerne kreve spesifikasjon.

Tomter: Tomteanalysen for Gjettum viser at det teoretisk er plass til en 11-parallellskole, men har en vesentlig usikkerhet med nærliggende høyspentlinje hvor spenningen blir økt fra 300 til 420 kV.

Det er neppe mulig å bygge en gigantskole på Gjettum.

På Hauger har fylkestinget bestemt å bygge en gigantisk videregående skole for inntil 2.100 elever. Å bygge en gigantisk ungdomsskole blir en voldsom elevkonsentrasjon på lite område.

Hva med psykososiale problemer i tillegg til de trafikale?

Les også: Gigantplaner krever grundig vurdering

Høyere behov: Hva hvis behovet øker ut over 11 paralleller? Bygges gigantskole på ett av stedene og skolebehovet øker ut over dette, har man et problem.

Det er usannsynlig at den «ledige» skoletomten blir liggende brakk i påvente av mulig skolebehov. To mindre nye skoler kan planlegges med mulighet for senere utvidelse.

Skolevei: De fleste elevene på Gjettum og Hauger har i dag mindre enn 2 km skolevei. Ingen har mer enn 3 km.

Med en gigantskole får mange elever mer enn 4 km skolevei. Andel gående/syklende reduseres drastisk, hvilket er på tvers av kommunens mål.

Tilhørighet: Skolene er viktige institusjoner i lokalsamfunnet.

Vi på Gjettum føler at Gjettum og Levre er våre skoler. De som bor på Rud og Hauger, føler det samme overfor Hauger skole.

Hva mener pedagogene? Utdanningsforbundet skriver i sin høringsuttalelse:

«Utdanningsforbundet Bærum stiller seg i utgangspunktet kritisk til store ungdomsskoler med opp til 11 parallelle klasser på hvert trinn. Begrunnelsen for dette er at det er enormt mange elever samlet på et sted, og faren for å bli borte i mengden øker. Elevene kan fort føle mindre tilhørighet og samhold. Det vil være knyttet utfordringer til utenforskap i så store skoler også. Ungdomstiden er kanskje en særlig sårbar tid i livet og ungdomsundersøkelsen i Bærum kommune vektlegger at vi har store utfordringer knyttet til det psykososiale miljøet. Utdanningsforbundet Bærum mener det beste alternativet vil være to nye skoler. Vi mener dette vil være det beste alternativet, ut fra et faglig perspektiv, men også for elevenes psykososiale miljø.»

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt