Rådmannen sier at dette gjelder familier som er rammet av sykdom, rus og psykiatri eller folk med innvandrerbakgrunn.

Les også: Satser på de aller svakeste

Les også: Store investeringer frem til 2021

Hva med personer med utviklingshemming eller annen type funksjonsnedsettelser?

Utviklingshemmede blir hindret i å delta i samfunnet, og de har ikke samme rettsvern som den øvrige befolkningen.

Gjennom flere år er tilbud og tjenester til utviklingshemmede blitt redusert. T-timer reduseres, sosionomstillingene ved Haug skole og ressurssenter er fjernet uten at noen andre ivaretar dette, dagtilbudene reduseres, ferie og fritidstilbud reduseres for å nevne noe.

Det bygges større boenheter enn forskningen anbefaler. Dette ønsker kommunen å fortsette med samtidig som de annonserer at ressursbruken må ned.

Det er ikke tvil om at det er mye ressurser knyttet til boligene, men brukes de riktig? Har de ansatte god nok kompetanse?

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Bærum lokallag erfarer at det er lite aktivitet og stimulering i boligene.

Dette sammen med at mange utviklingshemmede blir tidligere eldre burde tilsi at man satser på stimulering og aktivisering.

Vil boliger for utviklingshemmede på sikt bli oppbevaringsinstitusjoner, som vil bli meget kostbare for kommunen da de utviklingshemmede vil bli tidlig demente med mange livsstilssykdommer?

Mangel på satsing på utviklingshemmede som en svak gruppe står i sterk kontrast til ett av kommunens hovedmål gjennom flere år: Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.

NFU Bærum lokallag håper politikerne vil inkludere utviklingshemmede i satsingen på de svakeste gruppene i Bærum.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi frykter at dersom kommunen ikke ser på denne gruppen også som en ressurs og satser på motivering, stimulering og aktivisering, så vil gruppen få en forringet livskvalitet og koste kommunen mye.