Et nasjonalt kartleggingsutvalg (Befringutvalget) dokumenterte at det gjennom mange tiår hadde vært kritikkverdige forhold i barnevernsinstitusjoner og spesialskoler.

Les også: Barnevernet slipper SFO-regning på 216.000 kroner

Les også:

Økning i bekymringsmeldinger

Antall barnevernsmeldinger totalt og de som omhandler vold, seksuelle ­krenkelser og overgrep mot barn de siste fire år:

Bærum:

2014: Totalt: 738 - vold/overgrep: 202

2015: Totalt: 762 - vold/overgrep: 211

2016: Totalt: 845 - vold/overgrep: 224

2017: Totalt:  892 - vold/overgrep: 241

Asker: 

2014: Totalt: 555 - vold/overgrep: 132 

2015: Totalt:  530 - vold/overgrep: 161 

2016: Totalt: 540 - vold/overgrep: 114 

2017: Totalt: 494 - vold/overgrep: 181 

I 2016 bodde det til sammen 37 barn på krisesentre i Asker og Bærum. I 2017 var tallet 61 barn.

Kilder: Asker og Bærum kommuner

Det ble dokumentert svikt i alle ledd som skulle sørge for at barn og ungdom fikk en trygg oppvekst. På dette grunnlag vedtok Akershus fylkesting i 2011 å opprette en fylkeskommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert av det kommunale barnevernet i Akershus i perioden 01.01.1980 til 31.12.2003.

Akershus fylkeskommune og de fire samarbeidskommunene Asker, Bærum, Ski og Oppegård ønsket med oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for å gi en uforbeholden unnskyldning til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert av barnevernet.

Oppreisningsutvalget har gjennom behandlingen av søknadene erfart at det har skjedd alvorlige overgrep og omsorgssvikt i hele den perioden oppreisningsordningen gjaldt for.

For svært mange har den vanskelige oppveksten fått sosiale og helsemessige konsekvenser senere i livet.

Oppreisningsutvalget har behandlet søknadene fortløpende, og alle sakene er nå behandlet.

126 personer er tilkjent oppreisning. Av disse har 55 personer fått oppreisning på grunnlag av seksuelle overgrep, grov psykisk eller fysisk vold eller gjentatte overgrep, mens 29 personer har fått oppreisning for andre overgrep.

42 personer er tilkjent oppreisning på grunn av omsorgssvikt. Det er tilkjent oppreisningsbeløp på i alt 48.935.000 kroner.

Fylkeskommunen har dekket om lag to tredeler av dette beløpet, mens om lag én tredel er dekket av de fire tilsluttede kommunene.

Mange søkere har gitt uttrykk for at det å få en oppreisning oppleves som en anerkjennelse av en vanskelig barndom og senere voksenliv, og at det offentlige med dette tar et ansvar for urett som har skjedd.

Flere har gitt uttrykk for at det å bli trodd og få en unnskyldning fra det offentlige er viktigere enn pengebeløpet de har mottatt.

Samtidig har flere av dem som har fått avslag, gitt uttrykk for at de har opplevd det som svært urimelig, og at de føler seg urettferdig behandlet igjen.

Det har skjedd store forandringer og forbedringer innenfor barnevernet de siste tiårene både med hensyn til kompetanse og ressurser for øvrig.

Erfaringen viser at barn under barnevernets ansvar likevel kan bli utsatt for overgrep eller andre kritikkverdige forhold.

Vi vil derfor understreke betydningen av at det også i fremtiden vises årvåkenhet med hensyn til systemsvikt, kompetanse og holdninger hos dem som settes til å ha ansvar for barnevernsbarn.

Tilsynsapparatet har en viktig rolle i å avdekke kritikkverdige forhold og å bidra til en positiv utvikling både for det enkelte barn og barnevernstiltakene generelt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi håper at erfaringene fra oppreisningsordningen i Akershus kan bidra til en videre positiv utvikling av barnevernet.