I regjeringens forslag til bemanningsnorm ligger det an til at det blir én voksen per seks barn over tre år eller én voksen per tre barn under tre år.

Les også: Trenger 190 pedagoger til barnehager: – Verst for de minste

Les også: Trenger tid på å skaffe pedagoger

Isolert sett ligger det da ingen endring i bemanningen for de fleste barnehagene i Bærum.

Men, jo endringene er der.

I august 2017 fikk barnehagene en ny rammeplan. Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kalte denne rammeplanen en ny grunnlov for barnehagene.

Grunnlovstanken kan man se igjen i at denne rammeplanen inneholder ordet SKAL langt flere ganger enn den forrige rammeplanen. Samt at den er en forskrift til lov om barnehager.

Disse ekstra SKAL i rammeplanen innebærer merarbeid for hele personalet og ikke minst for de pedagogiske lederne i barnehagene.

Stortinget har vedtatt en ny pedagognorm i barnehagene. Det skal fra nå være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år og én pedagogisk leder per syv barn under tre år.

Dette applauderer vi i Utdanningsforbundet Bærum. For en anerkjennelse av våre pedagogers viktige arbeid i barnehagene!

Regjering og storting jobber hardt med kvaliteten i norske barnehager. Vi i Utdanningsforbundet Bærum er likevel bekymret for kvaliteten i Bærums barnehagene. Eller kanskje vi rett og slett er bekymret for kvaliteten i Norges barnehager?

Er det sånn at bemanningen blir styrket når oppgavene blir flere? Nei!

Det foreligger forskning utført av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet som sier at en avdeling med eksisterende bemanning lik bemanningsnormen kun har full bemanning to timer om dagen.

Hvordan skal man da kunne utføre arbeidet som rammeplanen ilegger oss?

Hvordan skal vi kunne utføre den veiledningen som skal til for at assistenter og fagarbeidere også får utført arbeidet som rammeplanen pålegger oss?

I tillegg til rammeplaner har vi også egne kvalitetsplaner for barnehager, planer for å motvirke mobbing i barnehagen, egne årsplaner og periodeplaner m.m.

Det er også en kjensgjerning at i en barnehage er det arbeid som ruller og går uansett planer eller ikke.

Barna skal spise, hvile, være ute, være inne, få trøst og ha gode samtaler, og barn leker uansett planer eller ikke.

Utdanningsforbundet Bærum ser derfor at bemanningen i Bærums-barnehagene må styrkes for å kunne opprettholde den gode kvaliteten vi har nå.

Vi kan ikke gå inn i fremtiden og risikere at vi ikke klarer å opprettholde den kvaliteten vi ønsker å ha i våre barnehager.

Vi må ha faste vikarer når pedagoger tar ut nødvendig planleggingstid, og bemanningsnormen må gjelde for en større del av dagen enn det den gjør nå.

Tenk hvor god kvalitet det vil bli hvis det var tre voksne på avdelingen i mer enn to timer om dagen …

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi vet at det jobbes med neste års handlingsprogram, og vi anbefaler i dette programmet å legge inn midler øremerket styrking av bemanningen i barnehagene – til det beste for barna.