Bærum SV tar avstand fra kommunens planer om å bygge en barne- og avlastningsbolig med plass til 35 barn.

Les også: Her vil de ha ett, stort avlasterhus

Det samme bør politikere fra samtlige partier i Bærum kommune gjøre.

Velferdsdirektør Kristin Nilsen vektla behovet for effektive tjenester da hun forsvarte kommunens planer overfor Budstikka 16. januar.

Argumentet er feil, i strid med internasjonale konvensjoner, nasjonale politiske målsettinger og faglige syn.

Avlastning og barneboliger har vi hatt siden vi fikk sosialtjenesteloven i 1991.

I Kommune-Norge kan vi finne mange eksempler på gode avlastningsordninger, noen er mer kostbare enn andre, men det er aldri vist at store barneboliger er mer «effektive» en små.

Derimot er det klart at «hensynet til barnets beste», ikke effektiv drift, skal være det overordnede hensynet i all politikk overfor barn.

Nylig behandlet Stortingets helse- og omsorgskomité representantforslaget fra Nicholas Wilkinson (SV) og Olaug Bollestad (KrF) om forbud mot å plassere barn på sykehjem.

En enstemmig helse- og omsorgskomité støttet forslaget, gikk lenger enn forslaget og viste til føringene fra Helsetilsynet som sier «at boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilpasning til barna som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen, bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov. Det forutsettes at den enkelte har eget værelse, med mindre det foreligger ønske om å dele rom. Fellesrom forutsettes å være tilpasset barnas behov for lek og andre aktiviteter, ut fra alder og interesser».

Når Bærum kommune skal etablere barnebolig og avlastningsboliger for barn, bør kommunen holde seg innen rammen av barnekonvensjonen, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og Stortingets føringer.

27. februar skal Stortinget behandle helse- og omsorgskomiteens innstilling.

Basert på innstillingens enstemmige merknader er det all grunn til å forvente at Stortinget vil be regjeringen forhindre slike store institusjoner som Bærum kommune planlegger.

Det er stor faglig enighet om at familien eller familielignende situasjoner er til beste for barnet, slik dette er nedfelt i barnekonvensjonen og konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Bærum kommune bør legge planene om «Haugtun» i skuffen og starte planarbeidet på nytt.

Den grunnleggende premissen bør være å sikre barnets beste, det vil si at en i størst mulig grad skal bistå familiene slik at barnet kan bli værende i familien.

Når det ikke går, må en satse på avlastningsordninger hvor barnet får være i mest mulig familielignende situasjoner.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Slike situasjoner oppnår en ikke når en samler 35 barn med funksjonsnedsettelser i en stor institusjon.