Læring, trivsel og god helse skapes der barnet er; i familien, i barnehagen, på skolen og i fritiden.

Les også: Skal rustes til fremtiden

Jøsendalutvalget (2016) anslår at så mange som 10–15 prosent av alle elever er «elever med stort læringspotensial». 2–5 prosentpoeng av disse er elever med et ekstraordinært læringspotensial.

Dette er mange barn. Og, dette er elever som i altfor stor grad ikke har fått den opplæringen de burde hatt for å utnytte sitt potensial.

Slik ønsker vi ikke å ha det i Bærum, og har derfor de siste årene prioritert skolene i dette arbeidet.

Nå er turen også kommet til barnehagen.

I forbindelse med arbeidet i skolene er det blant annet opprettet et kompetanseteam i PP-tjenesten, vært kompetanseheving av skoleledere, lærere, spesialpedagoger og PP-rådgivere samt laget et referansedokument med tilhørende kartleggingsverktøy.

Referansedokumentet og kartleggingsverktøyet er utarbeidet i samarbeid med foreningen Lykkelige barn, professor Ella Cosmovici Idsøe ved Universitetet i Stavanger og professor Poul Nissen ved Universitetet i Århus.

Vi vet at barn med stort læringspotensial er barn som lærer raskere, oppfatter raskere og har høy yteevne på intellektuelle, kreative og/eller kunstneriske områder.

Dette er barn som ønsker å lære, forstå og oppdage, og i barnehagealder kan de flere ord enn andre barn, de har større minnespenn og bruker lange og komplekse setninger.

De utvikler også tidlig forståelse for tall og matematikk.

Samtidig har de også ofte en uvanlig energi/intensitet, lidenskapelige interesser, stiller stadig spørsmål og er ekstremt nysgjerrige.

De forstår ting som er komplekse, er detaljrike, omstendelige og nøyer seg ikke med «sånn er det».

Disse trekkene ved barn med stort læringspotensial mistolkes ofte av voksne. Det kan i en del situasjoner gi utfordringer for barna i møte med andre.

Vi vet også at barn med stort læringspotensial som ikke får tilstrekkelige utfordringer eller forståelse for sin person, kan stå i fare for å utvikle psykososiale utfordringer – og senere; underprestere i skolen eller i ytterste konsekvens droppe ut.

Hvordan disse barna blir møtt, forstått og tilrettelagt for henger sammen med forståelse og kompetanse på området.

Med bevissthet og kunnskap om hvordan barna lærer, hva de trenger og hvordan barnehagehverdagen kan tilpasses, vil Bærumsbarnehagen nå etter hvert stå godt rustet til å ivareta behovene til barn med stort læringspotensial.

Våre barnehagestyrere har fått grunnopplæring gjennom påfyll av fagkunnskap om temaet, og av trening i identifisering og kartlegging.

Våre medarbeidere er rett og slett trent i hva de konkret skal se etter når de observerer.

I tillegg til forankring og kompetanseheving var formålet med opplæringen å starte opp arbeidet med å utarbeide en plan for hvordan barnehagene skal identifisere og arbeide med barnehagebarn som viser tegn på stort læringspotensial.

I tråd med planen som er under utarbeidelse, vil alle pedagogiske ledere i barnehagene i Bærum delta på kurs om barn med stort læringspotensial.

Samlet vil opplæringen omfatte i overkant av 600 pedagogiske ledere i barnehagene, samt pedagogene ved Veiledningssenteret.

Rådgiverne ved Veiledningssenteret vil være tilgjengelige for barnehagene ved spørsmål og behov for støtte i observasjon og oppfølging av enkeltbarn.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er et stort og omfattende arbeid og opplæring vi er i gang med. Jeg vet at dette er til stor glede for våre elever, nå blir også barnehagebarna tatt med i dette viktige arbeidet. Det er jeg stolt av!