Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærum, banen, bilen og bussen

SONER: – Vi vil arbeide for å få én takstsone i hele Bærum, som er felles med Oslo, skriver innsenderne. Her dagens sonekart for Ruter. I tillegg til det som fremgår av kartet er hele T-banenettet, også hele Kolsåsbanen og Østeråsbanen i Bærum, i sone 1.

Kommunestyret i Bærum har vedtatt Klimastrategi 2030 med handlingsplan (vedtatt 28.2.2018).

Ett av hovedmålene er at Bærum kommune i 2020 er etablert som en miljø- og klimaklok kommune.

Les også: Bærum – en klimasinke

Les også: Et klimaklokt Bærum

Klimaklok kan for eksempel bety at vi som innbyggere kombinerer kollektivtransport, sykkel og gange og sjelden har behov for å bruke egen personbil.

Strategien skal bidra til et bedre Bærum, til å nå nasjonale mål og hindre omfattende global oppvarming.

Gjennomføring av Klimastrategi 2030 skal redusere vårt klimafotavtrykk, gi bedre folkehelse og mer kortreist liv med lavere transportbehov, og tiltakene skal bidra til å redusere de direkte klimautslippene i Bærum.

Strategien med handlingsplan har tre hovedtemaer; mobilitet, bygg og ressursbruk.

Ett av de tre målene knyttet til mobilitet er at i 2025 skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange være 60 prosent.

Økt bruk av kollektivtransport gir trivelige byrom og renere luft. Vi vil derfor ha fokus på to saker, nemlig samferdsel og byliv til fots og sykkel.

Fra ord til handling: Dersom vi skal få flere til å reise kollektivt, må prisene reduseres og tilbudet forbedres.

Bærum Høyre vil ha et sterkt miljøfokus på samferdsel.

Vi vil:

 • Arbeide for å få én takstsone i hele Bærum, som er felles med Oslo. Det skal være enkelt og oversiktlig å reise kollektivt i Bærum.
 • Arbeide for å øke kollektivtilbudet på tvers i Bærum, gjerne gjennom bruk av matebusser til knutepunktene. Dette har mange etterlyst. Høyre lytter og vil gjøre noe med det.
 • Arbeide for flere og gratis innfartsparkeringsplasser for biler og sykler nær stasjoner og holdeplasser i Bærum.
 • Arbeide for å øke avgangshyppigheten på Kolsåsbanen.
 • Arbeide for å få etablert flere gang- og sykkelveier i kommunen, spesielt frem mot kollektivknutepunktene. Gang- og sykkelveier skal være gode, trygge og gjennomgående.
 • Arbeide for å tilrettelegge for å kunne kombinere friluftsaktivitet med kollektivtransport.
 • Arbeide for å få til gode og forbedrede kollektivtransportløsninger, samt innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil, til de fremtidige utbyggingsområdene i Bærum.

Fornebu vil i årene fremover fremstå som et ruvende miljøfyrtårn i nasjonal målestokk. Byutviklerne har tatt innover seg at klimamålene fordrer nytenkning rundt trafikk og forflytning. På Fornebu utvikles tre helt bilfrie lokalsentre; Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu Sør.

Bekkestua og Sandvika gjennomgår også store forandringer og er flotte steder med småbypreg, hvor det er attraktivt å bo og ferdes. Begge steder har torg og fine uteplasser. Bærum Høyre vil ha et sterkt fokus på bedre vilkår for sykkel og gange. Vi vil:

 • Arbeide for økt torgplass og stimulere til torghandel. Hyggelige uterom med liv og røre skaper god trivsel og stimulerer til økt handel og kaféliv. Sammenhengende torg gir dessuten trygge oppholdsrom for barn, barnefamilier og eldre. Et fint innredet torg har hyggelige treffpunkter, der folket omgås og der eldre kan møtes til daglige treff.
 • Arbeide for sammenhengende torg for ferdsel til fots og sykkel, men ikke stenge for nyttetransport og funksjonshemmede.
 • Arbeide for de beste kollektivløsningene, slik at det er naturlig å la bilen stå.
 • Arbeide for å finne gode muligheter for parkering ved utkanten av «småbysentre» der du har maks fem minutter å gå til du er midt på torget/sentrum.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler