Utbygging vil skape nye transportbehov

AVTJERNA: – Avtjerna blir en ny satellitt som vil skape et nytt stort transportbehov, skriver innsenderen.

AVTJERNA: – Avtjerna blir en ny satellitt som vil skape et nytt stort transportbehov, skriver innsenderen.

Av

I et større helhetsperspektiv bør ikke utbygging av Avtjerna prioriteres selv om det isolert sett kan være mye positivt å si om planene og miljøinitiativet.

DEL

I et større miljø- og bærekraftsperspektiv må vi fortette mer rundt og i nærheten av de etablerte kollektivknutepunktene, og på denne måten unngå å skape nye transportbehov.

Les også: Professor: – Bane Nors plan er en skandale

Les også: Bønn til partifelle om stasjon på Avtjerna

Les også: Hvorfor bygge på Avtjerna?

I 2015 ble konseptvalgutredningen KVU-Oslo-Navet gjennomført, i fellesskap mellom Jernbanedirektoratet (tidligere Jernbaneverket), Statens vegvesen og Ruter.

Utredningen så på helheten i transportsystemet inn mot og gjennom Oslo og var basert på det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange.

Anbefalt konsept var et kollektivtransportnett med hyppige avganger, sømløse overgangsmuligheter i kollektivknutepunkter og tydelig rolledeling mellom driftsartene i transportsystemet.

Fjerntog og regiontog tar unna langtransport, lokaltog/T-bane frakter reisende på mellomdistanser, mens trikk og buss brukes til kortdistanser.

En forutsetning var tettere arealbruk og samordnet areal- og transportplanlegging.

Ringeriksbanen planlegges for regiontog til Hønefoss og vil kutte reisetiden for fjerntog mellom Oslo og Bergen med nesten en time.

Langs en slik jernbanelinje er det viktig at både stasjonsavstand og hastighet er tilpasset regiontog/fjerntog. For å få en optimal togdrift og høy kapasitetsutnyttelse, bør regiontog og lokaltog deles i separate systemer med egne sportraseer, slik som det er gjort på både Askerbanen/Drammenbanen og Follobanen/Østfoldbanen.

Regiontog skal ha høy hastighet og få stopp for å kunne operere effektivt.

Den politiske beslutningen som ligger til grunn for planene, er en ny stasjon på Sundvollen. I tillegg skal jernbanestasjonen på Hønefoss fornyes.

Etablering av ny stasjon på Sundvollen vil legge til rette for fortetting av bebyggelsen tett inntil stasjonen og videreutvikling av tettstedet Sundvollen.

Hva betyr investeringene i Ringeriksbanen for Bærum? Med Ringeriksbanen og en reisetid på bare 20 minutter mellom Hønefoss og Sandvika, vil Bærum bli et enda mer attraktivt arbeidssted for pendlere fra Hole og Ringerike.

Dette vil skape et godt arbeidsgrunnlag for etablerte og nye selskaper i kommunen, og for videreutvikling av spesielt Sandvika og Fornebu.

Når flere lokalpolitikere i Bærum og private grunneiere nå slåss hardt for en lokal jernbanestasjon på Avtjerna, og argumenterer med at en lokal jernbanestasjon på Avtjerna vil være en sentral forutsetning for en fremtidsrettet miljøby, er det noe med helheten og rolledelingen i transportsystemet som ikke helt henger sammen.

Isolert sett er det mye positivt å si om planene og miljøinitiativet på Avtjerna.

Men utbyggingsplanene legger opp til en fortetting tilsvarende sentrale områder i Oslo, og Avtjerna blir en ny satellitt som vil skape et nytt stort transportbehov.

En utbygging med en slik tetthet bør ikke skje så langt vekk fra kollektivknutepunktene.

En eventuell fremtidig utbygging på Avtjerna (etter 2040) bør planlegges med mye lavere tetthet, og heller betjenes med buss på ny E16 inn til Sandvika, eller videre til Lysaker, hvor man også vil møte direkte overgang til T-banenettet.

Utbygging og fortetting langs denne banestrekningen bør konsentreres rundt kun én ny stasjon, og lokalpolitikerne bør samles lojalt om Sundvollen – uavhengig av kommunegrense og lokale interesser.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det investeres også store beløp med utbygging av E16, med en firefelts motorvei langs hele det foreslåtte utbyggingsområdet på Avtjerna. Eneboligutbygging her, og på Sollihøgda, vil kunne betjenes godt med buss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags