Dette til tross for at jernbanestasjonen på Rustad nå forhåpentligvis er skrinlagt og Fylkesmannen har innsigelser mot planen.

Les også: Reguleringsplan for Ringeriksbanen ut på høring

Les også: Heller fortetting andre steder

Les også: Hvorfor bygge på Avtjerna?

Avtjerna grunneierforening og dets utviklere drømmer fortsatt om en såkalt plussby og mener at samferdselsminister Solvik-Olsen er visjonær og løfter frem/omfavner tanken om dette.

Jeg opplever at de tolker ham på samme måte som når fanden leser Bibelen.

Jeg har ikke inntrykk av at Solvik-Olsen eller regjeringen for øvrig har noen som helst entusiasme for Avtjerna, og her er jeg ganske sikker på at Hans Jacob Låhne i Avtjerna grunneierforening tar feil, ut fra mine kilder som står regjeringen og Kommunaldepartementet svært nær.

Etter mitt syn er Avtjerna helt uegnet som boligområde, både med hensyn til beliggenhet og transportløsninger.

Jeg har reist forbi Avtjerna på E16 hele livet, og i de siste årene hver uke frem og tilbake til Sperillen. Det er snaut 2 km fra Rustad til Skoglund og cirka 1 km videre til der Avtjerna er avmerket på kartet.

Jeg har vært utallige ganger på tur på Sollihøgda, sommer som vinter, men aldri vært inne på selve Avtjerna-området.

Det ser nærmest ut som en brakkmark og et myrområde, som ligger cirka 300 moh. og er ganske lite, hvis man ikke tar med hele området fra Rustad, med de store høydeforskjeller dette innebærer og som illustrerer hvor uegnet en togstasjon der ville være.

Værmessig er det heller ikke så gunstig, med som oftest svært store snømengder om vinteren.

Som artikkelen i Budstikka 18. april om boligbyggingen illustrerer, er det store boligreserver i Bærum, selv om man ikke vil slakte noen «hellige kuer», som innebærer en nærmest religiøs holdning til jordbruksarealer og markagrensen, enda hvor tilfeldig og meningsløst den mange steder er trukket.

Jeg kan nevne i Fossum-området, hvor grensen går langs Ankerveien, og ved Ila fengsel, selv om det også kan ha sine fordeler at det ligger innenfor markagrensen, da dette kan hindre uegnede utbyggingsplaner som vil kunne få store negative trafikkmessige konsekvenser og andre uheldige virkninger for dem som bor i området, eller skal på tur i marka til Østernvann- og Skytterkoll-området.

Det har vært mange ideer om hvilke andre virksomheter man kunne flytte til Avtjerna, for eksempel industriområdet på Rud og bygge boliger der i stedet, men også det høres lite realistisk ut.

Så mitt råd til politikerne er: Dropp Avtjerna for godt, og sats heller på en plussby et annet sted, for eksempel på Fossum.

Jeg mener transportproblemene her er betydelig overdrevet, og jeg har forstått det slik at blant annet Røatunnelen vil komme før man får startet på Fossum.

Jeg synes det er meningsløst at dette området skal ligge brakk til etter 2030, så kom gjerne i gang med planleggingen så snart som mulig, med oppstart kanskje alt i 2025.

Ellers har jeg ingen drøm om å reise med høyhastighetstog fra Sandvika til Hønefoss og Bergen og synes det er fornuftig å innse at prosjektet bør skyves ut i tid da ressursene tross alt er begrenset selv i et rikt land som Norge og oljepengebruken neppe bør økes ut over nåværende nivå og handlingsregel.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Da er det bedre å få fullført en bra vei til Hønefoss, som i dag på mange strekninger er helt forferdelig og trafikkfarlig, særlig opp mot Sollihøgda.