Et nytt Asker trenger bedre kommunikasjon

PROBLEM: – I lyskrysset i Heggedal skjer det stadig nestenulykker. Køene er nå så lange at matebussen fra Rustadgrenda ofte kommer for sent til toget i Heggedal, skriver innsenderne.

PROBLEM: – I lyskrysset i Heggedal skjer det stadig nestenulykker. Køene er nå så lange at matebussen fra Rustadgrenda ofte kommer for sent til toget i Heggedal, skriver innsenderne.

Av

Årsmøtet i Asker Senterparti krever bedre kommunikasjonstilbud innad i den nye storkommunen Asker.

DEL

Senterpartiets representant i kommunestyret i Asker stemte imot kommunesammenslåing med Røyken og Hurum.

Les også: Et forslag det er verdt å støtte

Men når vedtaket først er fattet, er det viktig å legge til rette for gode kommunikasjoner innad i den nye storkommunen.

I intensjonsavtalen mellom de tre nåværende kommunene legges det opp til fortsatt befolkningsvekst, som sammen med næringsutvikling vil føre til økt transportbehov. En ny storkommune må bindes sammen med kommunikasjonstilbud.

Det haster å gjøre noe med transportstrukturen i kommunen. Kapasiteten på Røykenveien (fylkesvei 167) og Slemmestadveien (fylkesvei 165) er allerede sprengt, noe som fører til dårlig fremkommelighet i rushtiden, ikke bare for bilistene, men også for kollektivtransporten.

I lyskrysset i Heggedal skjer det stadig nestenulykker fordi utålmodige bilister kjører på rødt. Køene er nå så lange at matebussen fra Rustadgrenda ofte kommer for sent til toget i Heggedal. Resultatet er at enda flere kjører bil.

Askers «Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet» legger opp til at pendlerparkeringstilbudet ved Asker stasjon ikke skal øke.

Det er Senterpartiet enig i. I stedet bør pendlerparkering bygges ut ved lokalstasjonene og viktige buss-stopp.

Arbeidet med å innlemme dagens Røyken og Hurum kommuner i Ruter-systemet bør starte allerede nå. Dette er viktig for å gi innbyggerne et reelt alternativ til bilkjøring.

Kortere reisetid for Spikkestadtoget er helt avgjørende for å få flere til å bruke toget, og må settes høyt på prioriteringslisten for det politiske påvirkningsarbeidet i den nye kommunen.

Vi støtter også tanken om en ringbane gjennom Hurum over eller under fjorden til Vestby.

Asker kaller seg en sykkelby, men det er det for øyeblikket ikke grunnlag for. Gode sammenhengende sykkelveier/sykkelfelt er viktig for å få flere til å bruke sykkel til daglig transport.

Kombinerte gang- og sykkelveier bør være brede nok til at gående og syklende kan få adskilte felt.

Gang- og sykkelveien fra Heggedal til Røyken grense fullføres i disse dager. Denne bør så snart som mulig forlenges forbi Hallenskog.

På lengre sikt bør det etableres gang- og sykkelvei langs jernbanelinjen hele veien fra Asker til Heggedal og videre til Røyken og Spikkestad.

På kort sikt er det viktig å etablere flere bussruter med hyppigere avganger som kan knytte sammen den nye storkommunen og begrense veksten i biltrafikken.

Busslinjene må være tilknyttet bolig- og næringskonsentrasjoner og sørge for mating til jernbane. Bussene må sikres forutsigbar fremkommelighet i veisystemet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I tillegg bør hurtigbåttilbudet til og fra Oslo få flere avganger, forlenges til Sætre, og bør så raskt som mulig bli et utslippsfritt tilbud.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags