Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Asker mot 2050 – alene eller sammen?

VIL SLÅ SAMMEN: – Hurum, Røyken og Asker vil bli en attraktiv kommune både for innbyggere og næringsliv, skriver Asker Høyres (fra venstre) Per Anders Owren, Morten Strand og Elisabeth Selmer.

Etter et drøyt års samarbeid med nabokommuner om mulig kommunesammenslutning går arbeidet nå mot slutten.

Det står nå igjen tre alternativer: Asker alene, Hurum, Røyken og Asker, og Asker og Bærum.

Asker formannskap ga 5. april et politisk forhandlingsutvalg fullmakt til å forhandle frem en intensjonsavtale med Hurum, Røyken og Asker.

Vedtak om ønsket alternativ skal fattes i Asker kommunestyre 14. juni.

Les også: Her gir de ordføreren 750 ting å tenke på

Les også: Naboskap skal pleies

Les også: Asker i en ny felles kommune?

Les også: Med Hurum og Røyken

Vil uansett samarbeide med Bærum

Vi som skriver dette innspillet, er alle tre aktive i et utvalg i Asker Høyres arbeid med kommunereformen, og vil belyse noen temaer som vi mener er sentrale i vurderingen av en eventuell sammenslåing med Røyken og Hurum.

Det er spesielt innen areal-, bolig-, nærings- og samferdselsutbygging at Asker vil ha fordeler av en større kommune.

Uansett utfall så forutsetter vi at det gode samarbeidet med Bærum fortsetter og videreutvikles.

Asker Høyre gikk til valg på at: «Asker vil bidra i utviklingen av Oslo-regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region. Ta vår del av befolkningsveksten med en aktiv boligpolitikk. Vi skal ha en åpen og tverrpolitisk prosess knyttet til kommunereformen. Vi skal finne en god balanse mellom vekst og vern samtidig som Askers naturgitte og historiske kvaliteter sikres, og utviklingsbehov for næring og attraktive boligområder ivaretas.»

Vil ruste Asker for fremtiden

Den norske velferdsmodellen er under press med reduserte olje- og gassinntekter, flere eldre og strømmen av krigs- og klimaflyktninger som gir redusert økonomisk handlingsrom.

Samtidig foregår det en urbanisering, folk flytter til regionssentre og tettsteder.

Vi må ruste Asker for en fremtid hvor Norge blir mindre oljeavhengig og møter en stadig skapere internasjonal konkurranse.

Asker konkurrerer med andre kommuner om å være et attraktivt sted å investere, arbeide og oppleve.

Samarbeid blir viktigere etter hvert som Oslo-regionen blir et enda tettere arbeids- og boligmarked.

Regionsreformen er i støpeskjeen, og en sammenslutning av Akershus, Østfold og Buskerud vil være bra for Asker. For å styrke vestsiden av Oslofjorden er det viktig at Buskerud blir med.

Pendlerstrømmen i alle kommunene går mot Oslo.

  • Fra Røyken pendler 73 prosent ut av bygda for arbeid: 48 prosent til Asker, Bærum og Oslo og 8 prosent til Drammen.
  • Fra Hurum pendler 58 prosent ut av bygda: 35 prosent til Røyken, Asker, Bærum og Oslo, og 8 prosent til Drammen.

Dette understreker behovet for å «sprenge» grensen mot Buskerud for å få en bedre samordning av veiutbygging og kollektivtransport med tog, buss og båt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Muligheter for alle

Kommunene har mange felles samferdselsutfordringer: Ny E18, oppgradering av Slemmestadveien, Røykenveien og Spikkestadbanen, og kryssing av Oslofjorden/riksvei 23 og styrket båttilbud på Oslofjorden.

Vi tror at Asker, Røyken og Hurum i en kommune vil gi bedre, mer helhetlige og miljøvennlige transportløsninger, og samtidig vil en ny kommune med 90.000 innbyggere gi større innflytelse på regionale prioriteringer.

Kommune- og fylkesgrensene oppleves i dag som stengsler for fleksibilitet i arealutnyttelsen.

Asker er den minste av de tre kommunene med 100 km2, mens Røyken har 112 og Hurum 192 km2.

Styrket jordvern og sikring av friområder, naturgitte og kulturhistoriske kvaliteter, vil lettere kunne forenes med forventet befolkningsvekst når boligutbygging og næringsetablering kan skje over et større område.

Det gir større muligheter for et mer variert botilbud som også favner grupper som førstegangsetablerere, enslige og lavinntektsgrupper.

Både nye boliger og nye arbeidsplasser vil bli konsentrert rundt tettstedene.

De tre kommunene har alle unike tettsteder med lang historie. Disse må videreutvikles med fokus på stedenes særpreg, trafikknutepunkt og møteplass for lokalbefolkning og lokalt næringsliv.

Hurum, Røyken og Asker vil med sin lange kystlinje, grønne bygder, sjarmerende tettsteder og fremtidsorienterte kommuner bli en attraktiv kommune både for innbyggere og næringsliv.

Vi ser muligheter for alle – i både Hurum, Røyken og Asker!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.