Rådmannen og hans administrasjon gir en god beskrivelse av situasjonen sett fra lokalt perspektiv. Det er formulert flere mål for den videre utvikling og like så formulert tiltak for å nå målene.

Nye Asker MDG slutter seg til følgende delmål i planen:

  • Innen 2025 skal 50 prosent av kommunens ansatte sykle, gå eller reise kollektivt til/fra jobb (27 prosent i 2017).
  • Innen 2020 skal 90 prosent av kommunens mindre biler og 50 prosent av større biler være nullutslippsbiler.
  • Veksten i persontransporten skal løpende tas med kollektiv, sykkel eller gange, jf. klimaforliket.
  • Ved utgangen av 2020 skal kollektivtransporten kun bruke fornybar og bærekraftig energi. Kollektivtransporten skal gradvis bli helt utslippsfri.
  • I Askersamfunnet skal alle nye lette kjøretøy være nullutslippsbiler innen 2025.
  • Asker kommune skal i større grad ta i bruk lokal fornybar energi og redusere kjøpt energi med 30 prosent innen 2020.

Øvrige mål i kommunedelplanen om klima, energi og miljø er enten uforpliktende gjennom manglende kvantifisering eller målet er satt til 2030 uten at det antydes etappemål eller ambisjoner for tiden mellom i dag og 2030.

Askers klimamål må styrkes. Nye Asker MDG vil være pådriver for økt ambisjon og fremdrift på innsatsområder som i dag er vedtatt med mål i 2030. Det må formuleres etappemål for tiden frem mot 2030.

For å sikre fremdrift og engasjement må Asker følge opp mekanismene i klimaloven, som De Grønne foreslo og fikk vedtatt i Stortinget:

  • Sammen med kommunebudsjettet skal det legges frem et årlig klimabudsjett tilsvarende det som er etablert for Akershus.
  • Kommunen skal årlig offentliggjøre fremdriftsrapport for klimaarbeidet og et klimaregnskap som behandles i kommunestyret.

Reiser må foretas på klimavennlig måte – tog fremfor fly.

Å reise med fly er billig og ofte effektivt med hensyn til tidsbruk. Flyreiser representerer imidlertid en betydelig utslippskilde og bør derfor begrenses.

Asker kommunes reisepolicy bør endres fra ensidig å legge vekt på hva som er billigst og mest effektivt til å hensynta behovet for utslippsreduksjon.

En slik omlegging vil for eksempel innebære at reiser til Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Stockholm og København skal gjennomføres med tog.

Askers flere tusen fritidsbåter er en viktig utslipps- og forurensingskilde. Det gjelder klimagassutslipp og båtvrak.

For visse farkoster er energibruken nærmest hemningsløs og i sterk kontrast til det løpende begrensningsarbeidet som lenge har vært styrende for bilparken.

Nye Asker MDG vil at Asker allierer seg med andre kystkommuner i Oslofjorden for en – på sikt – forurensingsfri fritidsflåte:

  • Kommunen skal i samarbeid med Norsk Elbåtforening stimulere til overgang til eldrift i fritidsbåter. Fritidsbåtflåten må ellers underlegges de samme krav til utslippskutt som kommunen for øvrig – 55 prosent utslippskutt innen 2030, men med ambisiøse etappemål.
  • Kommunen skal enten selv eller i samarbeid med andre opprette et mottakssystem der alle båteiere kan levere utrangerte plastbåter.

Rådmannens forslag til klimaplan angir mål om reduksjon i forbruket av rødt kjøtt. Dog uten at det nevnes tiltak for å nå målet.

Nye Asker MDG mener at det økende kjøttforbruket generelt, og rødt kjøtt spesielt, bør vies mer konkret oppmerksomhet, og forslår derfor at alle kommunens kantiner og storkjøkken skal tilby et kjøttfritt alternativ og at minst to dager i uken vedtas som kjøttfrie dager.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Den politiske behandlingen av revidert kommunedelplan om klima, energi og miljø (klem-planen) vil vise med hvilket alvor våre lokale politikere vil ta del i begrensningen av den forestående klimakrisen.