Dette siste budsjettet for nåværende Asker kommune viser at vi fortsetter den store innsatsen innen området helse og omsorg.

Les også: Askers «siste» budsjett

Les også: Historisk og udramatisk Asker-budsjett

Helse og omsorg i Asker skal utvikles med vekt på forebygging og tidlig innsats med en aktiv rolle for både den som mottar hjelp og pårørende.

Målsettingen er at innbyggerne skal ha innflytelse over sin egen livssituasjon og at flest mulig skal ha mulighet til å kunne bo lengst mulig i egne hjem.

Psykisk helse og rus, systematisk kvalitetsarbeid i eldreomsorgen og større sammenheng i tjenestene for personer med nedsatt funksjonsevne er noen av våre satsingsområder fra denne perioden som er videreført i budsjettet for neste år.

Til handlingsprogrammet vedtok komiteen tverrpolitisk at følgende områder bør prioriteres:

  • Styrke og videreutvikle avlastningsordninger for pårørende til personer med demens.
  • Forsere prosjekteringen av boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Øke det differensierte tilbudet innen rus og psykisk helse (ROP) for unge.
  • Styrke de fleksible ambulante tjenestene.
  • Styrke rehabilitering i tråd med opptrappingsplan, prioritere lærings- og mestringstiltak samt tilbudet innen ergoterapi og fysioterapi.
  • Styrke teambasert omsorg med spisskompetanse.
  • Øke antall aktivitetstilbudsplasser for demente.
  • Styrking av hjemmebaserte tjenester for personer med funksjonsnedsettelse, samt styrke avlastningsordninger for pårørende til personer med funksjonsnedsettelse.

Vi er godt fornøyd med at Rådmannen har svart ut våre prioriteringer i handlingsprogrammet.

Asker kommune ble i oktober tildelt pris som Årets pårørendekommune for 2018. Dette er en pris som betyr mye for oss og for de ansatte i Asker kommune.

Det er en anerkjennelse av det arbeidet som gjøres for å gjøre hverdagen som pårørende i Asker litt lettere. Likevel ønsker vi å bli enda bedre i pårørendearbeidet vårt og har bedt om at vi fremover skal gjøre mer for barn som pårørende.

Barn har ikke selv alltid lett for å heve stemmen sin, eller fortelle hva de synes er vanskelig. Derfor ønsker vi som folkevalgte å sørge for at de blir spesielt ivaretatt i vanskelige situasjoner.

I to andre oversendelsesforslag ber vi rådmannen om å legge frem en plan som sikrer at dekningsgraden fremover for sykehjem og omsorgsboliger opprettholdes, samt at byggingen av nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne og heldøgnsomsorg forseres.

Asker er en flott kommune å være innbygger i. Tjenestene er av god og høy kvalitet selv om det alltid vil kunne være mulig å strekke seg enda lenger.

Gjennom besøk på mange av virksomhetene innen helse og omsorg har komiteens medlemmer fått hilse på og snakke med mange av brukerne av disse tjenestene.

Det inntrykket som sitter igjen aller sterkest etter disse besøkene, er at vi har utrolig mange dyktige og engasjerte ansatte i Asker kommune. Ansatte som gjennom sin daglige og døgnkontinuerlige store innsats gjør hverdagen lettere for brukere og pårørende.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi er fulle av beundring for den entusiasmen og det pågangsmotet som vi møter hos alle dem som gjør både hverdag og helligdag bedre for de av oss som trenger det aller mest. Stor takk til alle!