Arbeid er terapi. Arbeidsledigheten i Asker er lav, men noen grupper rammes hardt: unge arbeidssøkere, minoritetsspråklige, mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus.

Les også: Sommerjobb for unge

Den offisielle arbeidsledigheten i Asker er lav. I desember 2017 var 520, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken, ledig.

Dessverre blir mange som trenger et arbeidstilbud ikke registrert i den offisielle statsstikken. Trolig er denne gruppen større enn det offisielle ledighetstallet?

Helse- og omsorgskomiteen i Asker kommunestyre har satt arbeidstrening og aktivitetstilbud høyt på prioriteringslisten for 2018.

Derfor ba vi Rådmannen lage en oversikt over kommunale og private tilbud. Oversikten ble levert på rekordtid. Kort resymert sier den:

Nav Asker har kurstilbud for minoritetsspråklige, arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne samt for unge under 30 år.

Det gis opplæring i å skrive jobbsøknader og CV og trening i å stille til jobbintervju. Nav samarbeider med en rekke bedrifter, høyskoler og Folkeuniversitetet.

Asker Produkt AS er eid av Asker kommune og samarbeider med Nav. Det er en moderne produksjonsbedrift for arbeidstagere som også mottar uføretrygd. Man produserer mat og trevarer, blant annet alle Turistforeningens skilt i marka og fjellet.

Det er 36 ansatte knyttet til varig tilrettelagte arbeidsplasser, 8 arbeidspraksiskandidater fra Nav, én bakerlærling, lærekandidater og 20 ordinært ansatte, til sammen cirka 70 personer.

Ordrebøkene er fulle, og det er 20 personer på venteliste for å få jobb.

Arbeidstreningen ved Varmestua, Lysfabrikken og bruktbutikken som drives av kirkene i Asker, gir arbeidstreningstilbud til personer med rusutfordringer. Personer som møter opp om morgenen, tas med på oppdrag med hagearbeid og andre jobber.

Kapasiteten har vært sprengt slik at mange har måttet avvises. Ved Lysfabrikken får de ansatte opplæring og blir sertifisert for betjening av maskinene. Fabrikken leverer støpte lys til Slottet, kirker og rådhus. Også her er ordrebøkene fulle.

Rundt 20 personer er beskjeftiget med oppdragsarbeid i Lysfabrikken og bruktbutikken. Kommunen har sikret driften gjennom en ekstra bevilgning på 1 million kroner i 2018-budsjettet.

Fontenehuset er det nyeste tilskuddet til arbeidstreningen i Asker. Arbeidsmåten er utviklet i USA, og målet er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer tilbake til arbeidslivet. Man har oppstartsfinansiering fra Helsedirektoratet.

Fontenehuset i Asker har hatt en knallstart. Det er allerede 200 medlemmer, og 40 mennesker møter hver morgen.

Man samarbeider med lokalt næringsliv, kommunens tilbud og Lysfabrikken. Målet er at flest mulig av medlemmene skal dyktiggjøres for det ordinære arbeidslivet.

Kommunestyret vedtok en økning i driftstilskuddet til Fontenehuset på 1 million kroner for 2018, svarende til nedtrappingen fra Helsedirektoratet.

Den raske økningen i virksomheten skulle nok tilsagt en noe større bevilgning. Heldigvis har Gjensidigestiftelsen støttet med 1 million kroner til driften.

Aktivitetshuset og Grindestua er kommunale aktivitetstilbud for mennesker med henholdsvis psykiske utfordringer og rusbakgrunn.

Kommunen har dessuten flere arbeids- og aktivitetssentre for mennesker med nedsatt funksjonsevne der kravene til produksjon varierer. Arbeidsrehabilitering (individuell jobbstøtte) tilbys personer med rus- og psykiske utfordringer.

Henimot 350 personer mottar disse tilbudene.

I Askers handlingsplan for 2018–21 ligger det en betydelig økning av antall arbeidstreningsplasser. Asker Produkt skal flytte inn i nye lokaler i Solbråveien, og det kan være aktuelt også å legge kommunens nye arbeidssenter for 30–35 personer til dette bygget.

Kanskje kan det også bli plass til den spennende virksomheten Joe Silver, som produserer tjenester innen elektronikk og billedbehandling?

Rådmannen reagerte raskt på vår anmodning om oversikt over arbeidstreningstiltakene. Flere hundre personer omfattes av de eksisterende tiltakene.

Ventelistene til Asker Produkt samt tilstrømningen til Fontenehuset tyder på udekkede behov.

Denne gruppen arbeidssøkende er trolig langt større enn de 520 som offisielt er registrert som arbeidsledige.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Arbeid er terapi. I denne forståelsen er heldigvis politikk og fag på samme lag.