Det ene er å finne gode transportløsninger til og fra jobb og andre steder for i en storbyregion i sterk vekst.

Les også: Frivillighet i Akershus

Les også: Akershus en region for bioøkonomi

Det andre er å begrense klimautslippene ved transport av personer og gods. For Oslo og Akershus utgjør utslippene fra transportsektoren 70 prosent av det totale CO2-utslippet i regionen.

Skal vi nå våre klimapolitiske målsettinger, blir dermed transportsektoren en nøkkelfaktor.

Internasjonalt samarbeid er viktig knyttet til begge hovedutfordringene. Både gjennom læring, informasjonsutveksling, implementering av nye løsninger og utvikling og etablering av infrastruktur.

Oslo og Akershus har utviklet en felles plan for areal og transport (ATP) som skal legge rammene for et effektivt transportsystem der målsettingen fortsatt skal være flere på kollektiv, sykkel og gange.

Oslo og Akershus har de siste ti årene hatt en økning på 70 prosent i kollektivtrafikken. Men det er fortsatt en lang vei å gå før vi er i mål.

Både i utarbeidelsen og nå i gjennomføringen av planen for areal og transport og i mer konkrete prosjekter knyttet til løsninger i kollektivtrafikken og transportsystemer har internasjonalt samarbeid vært viktig.

Det er mange europeiske storbyregioner som tidligere har gått gjennom den transformasjonen vår region har vært i, og er i.

Her har vi naturligvis mye vi kan lære om både arealplanlegging og smarte transportløsninger.

Slik kompetanseoverføring mellom byer og regioner har vi glede av både gjennom studiebesøk og konkrete prosjekter innenfor rammene av for eksempel Interreg og Horisont 2020.

Grensekryssende tog er også viktig knyttet til begge hovedutfordringene skissert ovenfor.

For å begrense transport på vei av både gods og personer er det veldig viktig at vi har et europeisk jernbanenettverk som er konkurransedyktig både på frekvens, reisetid og pris.

Nasjonale transportplaner ser sjelden utover landegrensene. Så her spiller både EU og det regionale nivået en viktig rolle.

Over hele Europa samarbeider regioner, gjerne med politisk og økonomisk støtte fra EU, for å påvirke nasjonale myndigheter til bedre samordning og utbygging av jernbane.

For vår del er den daglige trafikken av vogntog, som nå er rett i underkant av 3.000 i snitt, over Svinesundsbroen og videre inn i Oslo et vesentlig problem. Både knyttet til trafikkavvikling og miljø.

For persontrafikk er tog mellom Göteborg og Oslo, og deretter videre ned i Europa, hverken konkurransedyktig på tid eller frekvens.

Når det gjelder reduksjon av CO2-utslipp fra transportsektoren gjennom overgang til nullutslippsløsninger er internasjonalt samarbeid helt avgjørende.

Akershus fylkeskommune, kommuner, næringsliv og akademia i regionen har i mange år satset tungt på det grønne skiftet i transportsektoren.

Men vår satsing på så vel batterielektriske, hydrogendrevne og biogassdrevne biler, busser og annen tungtransport vil ikke lykkes dersom ikke andre regioner og land satser på det samme.

Både privatbilister og næringsliv er helt avhengig av et tilstrekkelig utbygd grensekryssende system for lade- og fyllestasjoner.

Transport og mobilitet er i stor grad av natur grensekryssende.

Konklusjonen må derfor bli at mange av samfunnsutfordringene knyttet til dette feltet bare kan løses gjennom internasjonalt samarbeid.

Det gjelder også den delen av transportsystemet som ikke fysisk krysser landegrenser, slik som kollektivtrafikk. Her trenger man samarbeid for å finne de beste løsningene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Økt digitalisering i transportsektoren har ytterligere aktualisert og forsterket det behovet.