Det fører til et økende behov for byggeråstoff som pukk og grus, samt økte mengder overskuddsmasser.

Dette legger press på arealer for uttak av ikke-fornybare byggeråstoffer og arealer for mottak av overskuddsmasser.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

I tillegg fører uttak og transport av disse massene til økt miljø- og samfunnsbelastning.

Utkast til Regional plan for masseforvaltning i Akershus sendes nå på høring. Den er svar på en etterspørsel etter en langsiktig plan for forvaltning av byggeråstoff og overskuddsmasser.

Akershus er den første fylkeskommunen som lager en plan både for uttak av byggeråstoff og håndtering av overskuddsmasser.

Mengden med overskuddsmasser som skal håndteres på forsvarlig vis, øker også.

Samtidig er det et mål å øke gjenbruken. Det gjelder særlig rene, naturlige masser, men også ulike typer forurensede masser som ved riktig håndtering kan gjenbrukes i større grad enn i dag.

Det vil alltid være behov for arealer til mellomlager, behandling og deponi av overskuddsmasser. Dette behovet må møtes med et regionalt perspektiv i et nært samarbeid med den enkelte kommune.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Planen skal bidra til å sikre forekomstene av pukk og grus som er en ikke-fornybar ressurs.

Videre skal den bidra til å sikre at forurensede masser håndteres best mulig og til økt gjenbruk av ulike overskuddsmasser med vekt på rene, naturlige masser.

Miljø- og samfunnsbelastning ved uttak, håndtering og transport av byggeråstoff og overskuddsmasser ivaretas av planen.

Et viktig mål med planen er at den skal bidra til enhetlig saksbehandling i kommunene og til å gjøre arbeidet med disse sakene enklere og mer effektivt.