En av kommunens hovedmålsettinger skal være «Dialog og medvirkning for bedre løsninger», men vi som har levd en stund, erfarer at vi ikke blir hørt.

I januar 2019 leste jeg i Budstikka at det skulle bygges en ny stor barnehage i Gjettumkollen 1 med plass til 120 barn.

Som nabo og styreleder i nærmest beliggende borettslag for seniorer, tok jeg umiddelbart kontakt med arkitekten som kunne fortelle at kommunen ikke ville konsekvensutrede planen om utvidelse av eksisterende barnehage fra 20 til 120 barn, da det ble antatt at planen ikke ville ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn!

Men hva med oss nærmeste naboer – er ikke vi en del av miljøet og samfunnet?

Jeg har bodd som nærmeste nabo til barnehagen siden 2007, sittet som styreleder i vårt borettslag siden 2008 (frem til juli 2020), hatt god kontakt med styrere i barnehagen og også med enkelte av barna, som jeg for øvrig har ansett som en glede for vårt bomiljø.

Vårt bomiljø består av 40 leiligheter, med 45 beboere i alderen 60–97 år. 12 av leilighetene vil bli sterkt berørt dersom monsterbarnehagen bygges – både i byggeperioden og i all fremtid, da mye sol og lys vil bli redusert grunnet den store bygningsmasse.

Dog fikk jeg en invitasjon da planutvalget skulle ha befaring 22. juni mellom kl. 14.00 og 18.00. Jeg tok fri fra arbeid og gikk og ventet, og underveis dukket en ansatt fra Bærum kommune eiendom opp samt en arkitekt. Etter én times tid ble en melding mottatt om at planutvalget ikke hadde tid til å komme. Jeg har vært i kontakt både muntlig og skriftlig med ansvarlige arkitekter, Bærum kommune eiendom, Bærum kommune regulering og andre for å fremme mitt syn og komme med forslag og løsninger til mulige endringer – uten overhodet å bli lyttet til.

I Budstikka 6. juli under «Offentlige høringer» kunne man fra Bærum kommune regulering imidlertid lese at planutvalget allerede 25. juni vedtok å legge reguleringsplanen for barnehagen ut til høring.

2. juli mottar borettslaget et skriv fra kommunen hvor det inviteres til åpent hus rundt prosjektet 26. august kl. 16.00-19.00 på Bærum Idrettspark, Hauger Skolevei 36, Rud. Skrivet er sendt til cirka 35 navngitte personer i mitt nabolag i tillegg til oss 45 i mitt borettslag.

For oss vil en fremtidig gigantbarnehage bety økt trafikk ut og inn på Gjettumtunet og sterkt begrensede parkeringsmuligheter for oss, for hjemmesykepleien som flere beboere benytter opp til flere ganger i døgnet og også for barnehagens personale.

Hvorfor må Gjettumkollen 1 benyttes til denne storbyggingen, som vil berøre så mange i årene fremover?

Det finnes andre store tomter svært sentralt, som vil være langt bedre egnet til en såkalt «storbarnehage» – det ligger en stor og flott tomt i Sandvika som har gode sol- og lysforhold, store grøntarealer nært innpå og en velplassert og stor parkeringsplass – alt lett tilgjengelig i dag.

Det er en enorm forskjell på en økning i antall barn fra 20 til 120 barn. Blir denne gigantbarnehagen realisert oppfattes dette som et overtramp ikke bare overfor oss eldre i Gjettumtunet borettslag, men for hele miljøet.