Dette er et gjenkommende problem, og det vil trolig bli mer enn mindre buss-for-tog fremover i flere år enda. Dette gjelder Spikkestadbanen så vel for de fleste linjer i Oslo-området, i kortere eller lengre perioder. På Spikkestadbanen er det planlagt buss-for-tog i 16 dager i juli nå i sommer.

Jeg fikk følgende konkrete svar:

«Fylkeskommunen har vært i kontakt med både Vy og Ruter om saken. Vy peker på at de kun har konsesjon til å frakte passasjerer mellom togstasjonene, og at andre løsninger eventuelt må bli til i et samarbeid med Ruter som innehar områdekonsesjonen for Oslo og Akershus eller andre konsesjonshavere. Vy vil diskutere løsninger med avstigning på utvalgte steder når dedikert busser for tog kjører forbi utvalgte målpunkt. Selskapet ønsker imidlertid å være mer forsiktige med å annonsere påstigning andre steder enn ved jernbanestasjonene. Dette av hensyn til planlegging og annonsering, så vel som i gjennomføringen, hvor man i dag ofte står fritt til å velge kjøretrasé ut fra trafikkforholdene.

Ruter opplyser at dersom Vy ikke har noen innsigelser, bør det være uproblematisk at buss-for-tog får stopp ved f.eks. Gjellum, slik at reisende mot Rustadgrenda med linje 280 rekker bussen videre, og vil ta kontakt med Vy for å undersøke løsninger på dette.»

Det er meget positivt at Ruter nå vil ta ny kontakt med Vy om et ekstra stopp på buss-for-tog på Spikkestadbanen for å bedre korrespondansen mellom disse bussene og det ordinære busstilbudet.

Fylkeskommunen vil også be Ruter mer generelt vurdere om det er andre steder enn Gjellum der det er aktuelt med tilpasninger i ruteopplegget, enten for buss-for-tog eller i det ordinære rutetilbudet.

Om en rekker å få den ønskede tilpasningen på plass allerede i sommer, er ikke avklart, men dette svaret gir et viktig positivt signal om ny fleksibilitet fra Ruter og Vy når det gjelder å få til bedre løsninger for trafikantene når disse periodene med buss-for-tog kommer i de neste årene.

Dette er en sak som absolutt må følges opp av alle berørte parter, og trafikantene bør komme med innspill som behov hvor det finnes åpenbart realiserbare løsninger som i dette tilfellet på Gjellum i Heggedal.