23. november vedtok kommunestyret Bærums nye bibliotekplan. Arbeidet med planen har vært gjennomført med omfattende innbyggermedvirkning og offentlig høring. Engasjementet og bredden i høringsinnspillene har vært imponerende.

Den foreslåtte satsingen på Bærums desentraliserte bibliotekstruktur har bred støtte i høringsinnspillene. Kortreiste bibliotek bygger godt opp under kommuneplanens mål om å skape attraktive byer og tettsteder.

Les også

Tusen takk til de dyktige bibliotekarene

Det er også bred oppslutning om å ruste opp bibliotekene i Sandvika og på Bekkestua, Høvik og Eiksmarka for å møte fremtidens visjon for bibliotekene i Bærum:

Fremtidens bibliotek skal være en inkluderende møteplass som inspirerer til deling, kunnskap, leseglede og opplevelser.

Den vedtatte planen er godt nytt for alle de som er så glade i bibliotekene våre i Bærum.

Oppussingen av Høvik bibliotek er i gang, og en sak om nødvendige investeringer til videre opprusting av bibliotekene i Sandvika og på Bekkestua, Høvik og Eiksmarka er bestilt. Det startes midlertidig bibliotek i Flytårnet i løpet av året inntil permanent bibliotek er på plass på Fornebu.

Tilbudet med meråpne bibliotek utvides, og det skal gjennomføres en pilot for å undersøke om aldersgrensen kan senkes til 16 år på kveldstid. Det skal også gjennomføres en pilot med søndagsåpent bibliotek på Bekkestua.

Som folkevalgt og politiker må jeg si at det har vært en fornøyelse å være med på utformingen av den nye bibliotekplanen.

Les også

Biblioteket er ikke en søppelplass

Planen ble bestilt rett etter valget i 2019 med bredt flertall både i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og i kommunestyret. På grunn av pandemien har arbeidet tatt lengre tid enn forventet, men dette har faktisk vært mer en fordel enn en ulempe.

I løpet av perioden har vi fått en fyldig bibliotekmelding om nåsituasjonen etterfulgt av en bibliotekstrategi som ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn på samme måte som forslaget til ny bibliotekplan.

Dette har bidratt til høyt engasjement hos innbyggere, foreninger og politikere over tid. Jeg vil hevde at den brede debatten og involveringsprosessen har ført til større forståelse av den store betydningen bibliotekene har for innbyggerne, frivilligheten og kulturen i Bærum.

Resultatet er en plan som er bredt forankret, nytenkende og innovativ. Biblioteket som møteplass for litteratur og kultur i nærmiljøene, digital tilrettelegger og formidler er godt ivaretatt, og det tette samarbeidet mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet beskriver bibliotekets viktige samfunnsrolle.

Derfor har planen nå blitt en egen temaplan under kommuneplanens samfunnsdel i Bærum.

Den nye bibliotekplanen varmer et Venstre-hjerte og er godt forankret i vår politikk.

Vi ses på biblioteket, da dere!

Les også

Skolebibliotekene må bygges opp igjen