Hva har Bærum til felles med Bodø?

Jo, på samme måte som Bærum har endret gamle Fornebu flyplass til en ny bydel, skal Bodø utvikle en ny bydel der dagens flyplass ligger.

Kommunene har dessverre også det til felles at de er blant de dyreste å kjøpe bolig i.

Hva gjør Bodø kommune? Jo, den har i høst vedtatt en «Boligplan 2022-2025», et styrende dokument for det boligpolitiske arbeidet.

Planen peker på at «Enkelte samfunnsutfordringer løses imidlertid ikke av markedet alene, men krever en offentlig tilrettelegging. Den største utfordringen i boligpolitikken er at en del husholdninger ikke selv klarer å skaffe seg og beholde en egnet bolig. Det er alvorlig for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.»

Administrerende direktør Mona Liss Paulsen i NOBL boligbyggelag i Bodø skriver i siste nummer av NOBLs medlemsblad at «Kommunen må stille krav til oss utbyggere, slik at eiendomsmarkedet ikke skal fortsette å være en arena hvor investorene kan hente ut gevinster på bekostning av en sykepleier på boligjakt».

NOBL har – som andre boligbyggelag – utviklet løsninger med «leie før eie» og «deleie».

Slik borettslagsloven er utformet, kan imidlertid ingen boligbyggelag eie mer enn 20 prosent av leilighetene i et borettslag. Det er derfor begrenset hvor mange leiligheter et boligbyggelag vil kunne tilby som deleie eller som eie, til en pris de fleste kan ha råd til.

«Løsningen ligger i kommunale hender», konkluderer Paulsen, «for det er her man kan utvise handlekraft og stille krav til fremtidens boligutviklere.»

Bærum bør gå sammen med Oslo og andre kommuner og kreve en slik endring.

Det har Bodø kommune nå gjort ved at de gjennom sitt eierskap av tomter i ny bydel sier at 25 prosent av boligene der skal holdes utenfor det kommersielle markedet.

Hva må Bærum gjøre? Bærum kommune burde kjøpe tomter for å utvikle egne prosjekter slik at alle kan ha råd til å bosette seg her.

Det er imidlertid begrenset med arealer som kommunen kan kjøpe og utvikle. Det vil derfor være gunstig dersom kommunene igjen, gjennom utbyggingsavtaler, kan få anledning til å stille krav til private utbyggere om boligsosiale løsninger og sosial infrastruktur, slik det var anledning til før 2007 – og slik Bærum da også gjorde på Fornebu.

Endringene i lovverket i 2007, med tilhørende forskrift, stengte døren for boligsosiale løsninger og bidrag til sosial infrastruktur.

Regjeringen kan endre denne forskriften. Bærum bør gå sammen med Oslo og andre kommuner og kreve en slik endring.

Det er viktig at de som jobber i Bærum, også kan bo i Bærum. Dette vil gjøre det mer attraktivt å jobbe her.

Det vil også være mer bærekraftig enn om arbeidstagere skal måtte pendle inn og ut av kommunen.

En viktig sak i valgkampen 2023 vil være boligpolitikk.

Bærum kommune trenger en boligplan med konkrete og forpliktende virkemidler slik at alle evner å bosette seg her, at vi får stort mangfold og gode bomiljø.

Bærum har lite å tjene på å være en kommune kun for de rike.