I Budstikka 25. april leste vi om en krevende start for VID vitenskapelige høgskole i Sandvika. Korona, byggestøy og dårlig nett er noen av årsakene. Det mest alvorlige er mangelen på praksisplasser slik at vi kan utvide skoletilbudet og få flere studieplasser til Sandvika.

Vi vet at der studentene studerer og har praksis, vil de ofte gjerne fortsette å arbeide når de er ferdig med utdannelsen. Bærum kommune har stor mangel på helsefagarbeidere. Derfor er økning i studenter helt nødvendig om vi skal få ansatt for fremtidens behov.

Bærum SV mener mangel på praksisplasser i Bærum kommune er svært bekymringsfullt. Vi vet at vi fremover vil trenge dobbelt så mange sykepleiere som i dag for å kunne yte forsvarlige basishelsetjenester i kommunen vår.

Lederartikkelen 25. april fortalte også at studiet er ettertraktet, og det er søkere nok til mange flere klasser, både på sykepleie og vernepleie. Dette viser at vi må få flere praksisplasser i kommunen vår.

Når helseinstitusjonene i Bærum sliter med å rekruttere helsepersonell, blir ikke situasjonen bedre når vi ikke klarer å utdanne dem nært oss. Kommunen burde derfor bruke utdannelsesinstitusjonen som et springbrett til å få rekruttert nødvendige hender. Det får vi til når de har gode opplevelser i sine praksisperioder.

De siste årene har vi hørt om et altfor stort arbeidspress og mangel på faglært helsepersonell på våre institusjoner for at de skal drive forsvarlig.

Dette er en ond spiral. For at vi skal ha praksisstudenter, må vi ha nok sykepleiere i veiledende stillinger. Sykepleierne må være ansatt på fulltid, på ett sted. Da nytter det ikke med små faste stillingsbrøker og mange vikarer og deltidsstillinger.

Vi må ha kapasitet til å ta oss av våre praksisstudenter, ellers har de praksis utenfor kommunen. Da taper vi fremtidig arbeidskraft.

Når kapasiteten ikke er til stede, betyr det at bemanningen ikke er god nok. Vi må derfor øke grunnbemanningen i kommunen. Når mangel på folk, på grunn av for lave budsjetter, gjør at vi ikke har kapasitet til å lære opp helsepersonell, har vi spart oss til mye større problemer i fremtiden.

Helsepersonell trengs i alle deler av livet vårt, fra vi fødes og til livet er slutt.

Vi trenger et samfunn som tar vare på alle, også når kommunens befolkning blir eldre. Vi må derfor starte dette arbeidet nå. Vi klarer ikke å rekruttere når behovet er som størst, da er det for sent.

Vi i Bærum SV mener økt grunnbemanning er helt nødvendig for fremtidens omsorg. Sikrer vi nok grunnbemanning nå, hvor flere ansatte har veilederkompetanse, er vi sikret nok helsepersonell for fremtiden, og vi vil kunne tilby tilstrekkelig og gode helsetjenester til våre innbyggere.

Økt grunnbemanning i dag vil i tillegg føre til færre sykemeldinger og dermed lavere vikarbudsjetter. I tillegg vil flere makte å stå i arbeid til de går av med pensjon fordi arbeidsbelastningen blir forsvarlig. I dag viser statistikken at altfor mange ender som uføre når de er 50 år. Dette er heller ikke lønnsomt for kommunen.