De er bekymret for fremtiden – en bekymring vi må ta på dypeste alvor. Klimaendringene er globale, men mange av de nødvendige grepene må skje lokalt.

I Asker er vi i full gang med å styre samfunnsutviklingen i en bærekraftig retning, vår ambisjon er å sikre gode levekår for innbyggerne, nå og i fremtiden, gjennom å være en ledende kommune på energi- klima- og miljø.

For å legge grunnlaget for et godt og bærekraftig lokalsamfunn har det nåværende kommunestyret planlagt helhetlig for å få en god balanse mellom vekst og vern, redusere energibruk, utvikle tettstedene våre og bygge boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunkter.

Les også: Klimadumt om vei

Selv om Asker vokser og bygges ut er det viktig å ta vare på bygdepreget, kystlandskapet, marka og kulturlandskapet. For å beholde kommunens grønne preg har vi gjennom kommuneplanen og boligpolitisk strategi lagt til rette for en strategisk tettstedsutvikling. Vi etablerer lokale servicesentre/innbyggertorg for at flest mulig får gangavstand til kommunale tjenester og lokal handel og service. Vedtakene om tre store områdereguleringsplaner, Føyka/Elvely, Høn/Landås og Vestre Billingstad, legger grunnlaget for langsiktig utbygging langs jernbanen og rundt kollektivknutepunkter i kommunen. Statistikken viser også at antallet lokale arbeidsplasser vokser i Asker.

Boliger og arbeidsplasser nær kollektivtransport reduserer behovet for å bruke bil og holder veksten i persontransport under kontroll.

Les mer på budstikka.no/debatt

Vi har også lagt til rette for økt bruk av sykkel og gange gjennom et stadig bedre gang- og sykkelveinett, i tillegg til sykkelparkering ved stasjoner.

Vi har i mange år arbeidet for ny E18 med bussvei og sykkelvei fra Asker sentrum til Oslo. Slik kan kollektivtrafikken og sykkelmulighetene få et løft i området vårt. Det var en stor delseier at dette ble en del av Nasjonal Transportplan for 2018 – 2029.

Vi har vedtatt strenge energikrav på egne skoler, barnehager og formålsbygg. Som FutureBuilt-kommune tar vi miljøhensyn ved valg av materialbruk, energi og mobilitet. Kistefossdammen barnehage i Heggedal og Holmen svømmehall er begge FutureBuilt-prosjekter, og i 2017 ble svømmehallen kåret til «Årets bygg i Norge».

Disse byggeprosjektene gjenspeiler at «det grønne skiftet» er godt i gang – nå også med to nye energieffektive FutureBuilt-prosjekter; på Korpåsen får vi 12 omsorgsboliger, og låven på Nedre Sem gård blir arbeidssenter og seks omsorgsboliger.

Om et drøyt halvår blir Røyken, Hurum og Asker én ny kommune. I intensjonsavtalen står det i klartekst at vi skal ligge i front når det gjelder energi- klima- og miljø, og ny kommuneplan bygger på FNs bærekraftsmål. Det vil utfordre oss alle, men først og fremst vil det gi oss nye muligheter.

Slik skal vi sørge for at både nåtidens og fremtidens innbyggere i Asker kan leve gode liv i den vakre bygda vår.