Kommunedirektørens tilleggsinnstilling til handlingsprogram for 2023–2026 er dyster lesing.

Kriser og dyrtid utenfor kommunens kontroll gjør årets budsjettbehandling ekstremt krevende, men Asker kommunes egne disposisjoner og prioriteringer bidrar til å forsterke krisen og kuttene i kommunens kjerneoppgaver.

For Asker kommune har brukt mye penger på dyre prestisjeprosjekter og prosjekter som er langt fra kommunens kjerneoppgaver, med velodromsaken som en av de nyeste og største skandalene i så måte.

Les også

En temaplan for de friskeste

Kommunen er heller ikke villig til å ta i bruk omfordelende virkemidler, som kan styrke inntektssiden i budsjettet.

Det betyr økte gebyrer og kutt i viktige velferdstjenester til Askers innbyggere. Og det rammer som alltid de som har det vanskeligst fra før hardest.

Kommunedirektørens samlede forslag til kutt i driftsbudsjettet for perioden 2023–2026 er på hele 390 millioner kroner.

270,2 av disse millionene er kutt innen kommunens kjerneoppgaver med henholdsvis 144,3 millioner kroner på tjenesteområdet oppvekst og 125,9 millioner kroner på tjenesteområdet velferd.

På mitt tjenesteområde velferd foreslås det altså et kutt på 125,9 millioner kroner. I tilleggsinnstillingen foreslås også kutt på til sammen 46 millioner kroner knyttet til temaplaner og noen øvrige driftstiltak på tjenesteområdet velferd.

Dette er dramatisk og vil få store konsekvenser for tjenestetilbudet til de som sliter aller mest i Asker.

Investeringsbudsjettet innen tjenesteområdet velferd er på ingen måte lystigere lesing.

Kommunedirektøren foreslår i tilleggsinnstillingen å skyve fire viktige boligprosjekter for psykisk utviklingshemmede og psykisk syke tre år frem i tid.

Det betyr at de allerede lange ventelistene og den lange effektueringstiden for omsorgsboliger til de aller mest sårbare gruppene i Asker-samfunnet blir enda lengre, med den lidelsen det innebærer både for brukere og pårørende.

Les også

Stopp salg av Blakstad sykehus

Med en omfordelende eiendomsskatt og en prioritering av kommunens kjerneoppgaver innen velferd så kunne de mest usosiale kuttene vært unngått.

Dessverre trekker ikke opposisjonen i Asker i samme retning her. Arbeiderpartiet i Asker avviser, til forskjell fra sine partifeller i Oslo og mange andre kommuner, å innføre eiendomsskatt. Det samme gjør MDG.

SV og Rødt har gått til valg på å innføre eiendomsskatt, men salderer ikke endringsforslagene til budsjettet med den for å vise frem egen politikk, så det er ikke så rart at innbyggerne ikke ser reelle alternativer.

Høyre og posisjonen får nok dessverre derfor fortsette sin usosiale politikk, både ved behandlingen av dette og kommende budsjetter etter kommunevalget neste år.

Les også

SV-personligheter takker for seg