Mener det er gode muligheter for at ny togstasjon blir «gratis»

GRUNNEIER: Hans Jacob Låhne er en av flere grunneiere i området ved Sollihøgda og Avtjerna.

GRUNNEIER: Hans Jacob Låhne er en av flere grunneiere i området ved Sollihøgda og Avtjerna.

Grunneierne på Sollihøgda har ikke gitt opp å få stasjon på Avtjerna. De mener den vil bli helt gratis.

DEL

– Det vil ikke koste noe mer å bygge Ringeriksbanen over bakken med stasjon på Rustan, enn en trasé med en lang tunnel fra Sandvika til Sundvolden, sier Hans Jacob Låhne, grunneierrepresentant i Avtjerna Grunneierforening.

Han bygger på konklusjonen i en rapport konsulentselskapet COWI har utført på vegne av grunneierforeningen på Avtjerna.

Har sin egen agenda

Låhne har ingen problemer med å innrømme at han og grunneierne har sin egen agenda i denne saken. De vil tjene store penger på tomtene sine med boligbygging på Avtjerna.

– Gevinst er en side av saken, men grunneierne har også et stort engasjement for at Avtjerna skal bli et sted med svært god bokvalitet basert på morgendagens teknologi og klimakrav, legger han til.

Låhne mener at Avtjerna uansett vil bli bygget ut nå eller senere. Det er helt nødvendig for å løse Bærums vedvarende boligpress og møte arealutfordringene.

– Ingen av de andre jernbanetraseene som går ut av Oslo og gjennom tett befolkede områder går i en tunnel uten stasjoner. En trasé vil gi mye høyere samfunnsnytte ved hver investerte krone enn en lang tunnel, påpeker grunneieren.

Flere korte tunneler rundt Avtjerna vil redusere behovet for anlegg som kreves ved én lang tunnel, mener konsulentene i COWI.

– Ved å legge stasjonen i dagsonen vil lengden på tverrslagene i tunnelen reduseres. Samtidig vil togstasjonen erstatte utbrenningsrommet i fjellet, sier prosjektleder Janne Walker Ørka i COWI.

LES MER:

Polfarer Liv Arnesen aksjonerer i marka

Får med Avtjerna-merknad

Optimismen øker: – Et viktig skritt mot togstasjon på Avtjerna 

Bane Nor har per i dag ikke lest rapporten fra COWI, men svarer slik på forslaget om å legge strekningen mellom Sandvika og Sundvollen over bakken.

– En eventuell dagsone ved Rustan vil medføre en stigning på jernbanen på om lag 20 promille fra Jong til Rustan. I vårt regelverk er det ønskelig med en maksimal stigning på 12 promille. En stigning på 20 promille medfører høyere energiforbruk og vanskelige forhold for godstog. Vi har vektlagt jernbanetekniske hensyn fordi det er høyst usikkert om det noen gang kommer bebyggelse på Avtjerna. Det er også usikkert om en eventuell stasjon ved Rustan vil ligge gunstig til i forhold til et eventuelt boligområde på Avtjerna, sier Knut Sørgaard, leder for planprosesser og samfunnskontakt i Bane Nor.

– Alt taler for en stasjon

Bærums varaordfører Ole Kristian Udnes synes alt taler for en stasjon ved Avtjerna.

– Det er interessant at anerkjente fagmiljøer som COWI også utreder konsekvensene av en stasjon i dagen ved Avtjerna. Som kjent har Bærum kommune bedt om at et slikt stasjonsalternativ vurderes som del av reguleringsplanen for ny Ringeriksbane, sier Ole Kristian Udnes (H), varaordfører og leder for planutvalget i Bærum kommune.

Området helt nordvest i Bærum er ett av fem prioriterte boligutbyggingsområder i Bærums kommuneplan for 2017–2035.

Udnes har tidligere vært sterkt kritisk til Bane Nors løsning på den planlagte Ringeriksbanen, der hele strekningen fra Sandvika til Sundvollen vil gå i tunnel. Og ikke minst; der ingen stasjon på Avtjerna er planlagt.

I forbindelse med regjeringens forslag til revidert Nasjonal Transportplan (NTP) i juni var ikke stasjon på Avtjerna med. Men transportkomiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti og Venstre, mente derimot at man i forbindelse med utvikling av Ringeriksbanen skal vurdere å etablere en stasjon der.

Enda mer optimistisk

– Dette er veldig positive nyheter. Det er statsråden som fatter den endelige avgjørelsen om planprogrammet, men komiteen anmoder om det samme som Bærum kommune har gjort, sa Udnes den gangen.

Nå er han enda mer optimist.

– Slik jeg forstår det faglige innspillet fra COWI, kan en stasjon i dagen bygges uten merkostnad i forhold til tunnelalternativet. Dette fordi en stasjon i dagen vil kunne ivareta viktige sikkerhetshensyn som man i tunnelalternativet måtte anlegge under bakken. Dette taler også for en stasjon i dagen ved Avtjerna, sier Udnes.

Artikkeltags