I Asker kommunes handlingsplan for perioden 2023–2026 er kyst og fjordforvaltning et prioritert område innen samfunnstjenester, med fokus på håndtering av både kommunalt vann og avløp i tillegg til avrenning fra landbruket.

I handlingsplanperioden skal det investeres drøy 1,5 milliarder kroner i VA-tiltak (vann og avløp), blant annet til nødvendig oppgradering av vann- og avløpsledninger i tillegg til nye renseanlegg.

Kommunens strategi er at miljømessige og økonomisk bærekraftige løsninger skal ha fokus til beste for innbyggerne gjennom samarbeid, effektivisering og teknologisk utvikling med nabokommuner, leverandører og aktører som Veas (Vestfjorden Avløpsselskap).

Utvalg for samfunnstjenester behandlet allerede i 2021 en mulig løsning for Lahell rensedistrikt, basert på et samarbeid med Lier kommune.

En ny forberedende sak ble behandlet av utvalget i 2022, og som følge av dette arbeidet ble det lagt inn 115 millioner kroner i temaplan for vann og vannmiljø vedtatt i mars 2022.

En alternativ løsning i samarbeid med Veas har i etterkant vist seg å kreve en mer omfattende oppdimensjonering av ledningsnettet og ytterligere behov for investering i pumpestasjoner frem til Slemmestad som følge av høydeforskjell, enten avløpsledningen legges til Slemmestad via Bødalen eller Heggedal.

Kommunen utførte en omfattende konseptvalgutredning (KVU) som viste at både investeringer og driftskostnader i tillegg til klima og miljø i en multikriterieanalyse for Nordbykollen i Drammen kom bedre ut enn Veas- og Lier-alternativet.

For Drammenselva, Drammensfjorden og Oslofjorden er Nordbykollen definitiv det beste alternativet.

Norsk institutt for vannforskning (Niva) anbefaler at avløpsvannet føres til 80–90 meters dybde i Drammensfjorden slik at oksygenrikt vann tilføres vannmassene.

Samlede investeringer i Nordbykollen er estimert til 2 milliarder kroner, hvor Askers eierandel i et nytt interkommunalt selskap (IKS) blir 7 prosent, tilsvarende kommunens direkte investeringsandel.

Endelig investeringsbeslutning er ventet innen utgangen av 2024.

Les også

«Hver gang det regner kraftig, kjenner du lukten»

En annen fordel med Nordbykollen er at Asker kommune får en langt større frihet til å regulere rekkefølgekrav i reguleringssaker og påfølgende utbyggingsavtaler.

Vedtaket legger grunnlaget for videre spennende vekst i Asker Sør.

Tidsmessig kan Nordbykollen stå klart rundt 2030, men siden Lahell rensedistrikt kan overføre sine avløpsvolumer til Solumstrand allerede fra 2025, kan trolig dette gi den raskeste opphevingen av dagens byggeforbud i Lahell rensedistrikt. Til stor fordel for utbyggingsplaner i Spikkestad-området.

Et enstemmig Asker kommunestyre vedtok saken, på lik linje med kommunestyrene i Drammen og Lier. Et samarbeid med Veas ble i tillegg vedtatt.

I 2022 ferdigstilte Asker kommune nesten like mange nye boliger som Drammen og Bærum kommune til sammen. Vedtaket legger grunnlaget for videre spennende vekst i Asker Sør, helt i tråd med intensjonene bak kommunesammenslåingen.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00