Det var betydelig skepsis og motstand mot en slik aktivitetspark under høringen om planprogram for områderegulering for Drengsrud idrettspark sist høst.

Vi mener at et kommersielt anlegg i dette LNF-området (landbruk, natur og friluftsliv) ikke er forenlig med å ivareta allmennhetens behov for rekreasjonsområde og frie aktiviteter uten krav om betaling.

Dette er også lite forenlig med behovet for å gjennomføre et områdeløft for Borgen.

Her bor Askers mest flerkulturelle befolkning. En opplevelsespark som vil kreve betaling for å kunne komme inn på aktiviteter, samsvarer ikke med behovet for å inkludere alle barn og ungdom i helsefremmende aktiviteter.

Beboerne i området ønsker velkommen en nærmiljøsatsning som sikrer lavterskeltilbud for barn og ungdom.

Vi vil ha bort gjerdene som nå hindrer ferdsel for allmennheten og som sperrer adgangen til marka.

Vi ønsker aktiviteter som fremmer bedre folkehelse for alle innbyggere i området i tråd med folkehelseloven og intensjonene i Borgenprosjektet og områdeløftet.

Denne åsen har vært en populær bakke for aking og skiaktiviteter om vinteren. Barnehager og skoler i nærområdet har også hatt stor glede av dette – i de årene vi ikke har vært stengt ute på grunn av inngjerding.

Vi mener at Asker Skiklubb bør sikres et godt alternativ til Føyka, og ønsker dem velkommen til Drengsrud.

Dette bør innebære at hele Drengsrudjordet og åsen bak avsettes til organisert og uorganisert virksomhet. Det er nødvendig for Skiklubben og vil være til stor glede for barn, ungdom og voksne i nabolaget.

De planlagte idrettsbanene og det nye boligområdet på Drengsrudjordet vil medføre en sterk økning av biltrafikken inn i nærområdet.

En kommersiell aktivitetspark med tilreisende fra fjern og nær vil skape enda mer biltrafikk i et allerede sterkt trafikkbelastet område.

De nåværende eierne av Drengsrud gård fikk kjøpt eiendommen til landbrukstakst for 7,5 millioner kroner i 1998.

Det ble aldri noen reell jordbruksvirksomhet her, annet enn noen innlånte beitedyr.

Gården fikk tillatelse til å sette opp et høyt gjerde rundt jordet og åsen fordi de skulle drive produksjon av juletrær. Det kom aldri noen juletrær, men lokalbefolkningen ble stengt ute fra et område som tidligere var mye brukt til tur- og skiaktiviteter.

Det skulle drives planteskole på Drengsrud gård. I stedet fikk vi Plantasjen.

Det var storstilte planer om badeland og opplevelsespark ved Nedre Drengsrudvann. I stedet skal det nå bygges et større boligfelt.

Nå skal det komme en opplevelsespark på åsen bak Drengsrudjordet, og Asker kommune fremstiller dette som et uomtvistelig faktum.

Denne historien ser ut til å ha vært full av skjulte agendaer. Hvorfor skal vi tro på planene denne gangen? Skal det snikinnføres enda en boligutbygging på åsen når opplevelsesparken viser seg å ikke være økonomisk drivverdig?

Les flere meninger her

De undertegnede støtter forslag om at åsen bak Drengsrudjordet blir regulert som friområde, om nødvendig gjennom frivillig reforhandling eller ekspropriasjon.

Vi representerer mange tusen beboere i nærområdet – og vi er også velgere!