Vi gleder oss til å representere Asker Høyre på Høyres landsmøte denne helgen. Men, vel så viktig som partipolitikk og nasjonale diskusjoner er hverdagsdemokratiet i kommunene våre.

Demokratiet står heldigvis sterkt i Norge både lokalt og nasjonalt. I henhold til World Democracy Index, levert av The Economist fra 2018, er Norge fortsatt best i verden på demokrati. Og i KS lokaldemokratiundersøkelse for 2017 scoret Asker helt i toppen blant landets kommuner.

Vi lever ikke isolert i vårt «lykkeland», men blir påvirket av strømningene rundt oss. Det er virkelig bekymringsfullt at, ifølge World Democray Index, har USA, Frankrike og Italia falt fra fullverdige demokratier til demokratier med mangler. I 2016 falt 89 land på denne målingen. Samme kilde rapporterer at kun 20 av 167 land er fullverdige demokratier. Det er 4,5 prosent av verdensbefolkningen! Til sammenligning lever 1/3 i totalitære regimer.

Vi mener Norge må bidra til å forebygge en slik utvikling. Et første skritt bør være å iverksette en demokratiutredning. Denne må utrede truslene og ikke minst se på hvilke muligheter som finnes av gode forebyggende tiltak, lokalt og nasjonalt. Dialogmøter med innbyggere over hele landet bør være en del av dette arbeidet.

Les mer på budstikka.no/debatt

I Asker vil vi være i forkant. Før jul gjennomførte vi en stor innbyggerundersøkelse som i disse dager følges opp gjennom dialogmøter, med et bredt sammensatt innbyggerpanel. For oss er det avgjørende å ha bred medvirkning og involvering.

Trygge og gode lokalsamfunn bygges nedenfra av enkeltmennesker, familier og lokale foreninger og næringsliv. For oss er dette knyttet til Høyres grunnleggende verdier. Asker Høyre vil jobbe for at det utvikles gode nærdemokratiske ordninger som sikrer at lokale stemmer høres når saker besluttes i den nye kommunen. Et sterkt og velfungerende lokaldemokrati er en viktig forutsetning for vår velferd.

I Muligheter for alle: Stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraft presentert 1. mars poengteres det at demokrati forutsetter at borgere deltar i valg og at de er representert i samfunnets besluttende organer. Tillit til det politiske systemet og myndighetene fremmer deltagelse både i valg og på andre politiske arenaer. Vårt arbeid med lokaldemokrati skal bidra til deltagelse fra alle grupper i Asker og være en del av målsettingen med å forhindre ulikhet og utenforskap. Vi har alle et ansvar for å sikre gode vilkår for ytringsfriheten og meningsutveksling.

Dette er bakteppet for at Høyre fremmer en interpellasjon til kommunestyret 9. april med tittel: Asker må og skal lede an blant norske kommuner på forebygging av demokratiforvitring. Vi oppfordrer med dette Stortinget til å iverksette en demokratiutredning. Samtidig inviterer vi vårt eget kommunestyre til debatt for å gjøre Asker til en foregangskommune på ungdomsmedvirkning spesielt, og utvikling av lokaldemokratiet generelt.