Asker trenger å gjøre det klart at vi ønsker å bidra til mottak av russiske flyktninger som motsetter seg å delta i Putins imperialistiske krigføring.

Ordfører Conradi har uttalt at Asker kommune har god erfaring med bosetting og integreringsarbeid og mener at kommunen sammen med frivillige og Askers innbyggere skal kunne gi et trygt og godt tjenestetilbud til flyktninger.

Formannskapet i Asker bestemte at kommunen skulle bosette 305 flyktninger i 2022. Frem til sist torsdag har kommunen fått bosatt 165 flyktninger.

Askers innbyggere representerer den vestlige kulturen. Canada og Sverige ga beskyttelse til titusener av amerikanere, både som militærnektere og som desertører, fra å bli brukt i Vietnamkrigen.

I boken «Manual for Draft-Age Immigrants to Canada» av Mark Satin fremholdes det at oppmerksomheten rundt de titusener av unge amerikanere som flyktet til Canada, ville og til slutt bidro til slutten av krigen.

Asker har en plikt til å bidra på dette viset. Noen kan mene at det kanskje er bedre å frata Putin soldater enn å gi Ukraina våpen.

Selv om en stat kan kreve at dens borgere blir rekruttert til militæret, kan ikke en stat forlange at individet skal delta i folkerettsstridige handlinger.

Å flykte fra krig og mobilisering må derfor være en gyldig grunn til å få opphold i Norge. Akkurat som vi har tatt imot ukrainske flyktninger.

Samtidig er det lett å forstå at for ukrainere, som har funnet en trygg tilværelse i Asker, kan det oppleves som vanskelig å få russere i nærheten.

Rødt Asker erkjenner at russerne som nå flykter, flykter av andre grunner enn ukrainerne.

Ukrainerne flyktet for å unngå krigshandlinger. Russerne flykter for å unngå å begå krigshandlinger.

Begge gruppene har behov for og skal ha beskyttelse. Det er derfor viktig å både være tydelig på at Asker skal være et trygt sted å bo for alle og at enhver form for hets ikke vil aksepteres.

Asker har en kultur for å gi de som trenger beskyttelse, beskyttelse, uavhengig av hvilken side av konflikten de kommer fra.

Ukrainere som allerede er her, skal vite at de er trygge og skal ikke oppleve vanskeligheter på grunn av mottak av russere som ikke ønsker å delta i krigen.

Selv om Asker kommune til en viss grad er ubetydelig i krigen i Ukraina, så angår konflikten også oss.

Å være militærnekter gir ikke automatisk rett på beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen, men risikerer man forfølgelse eller straff for det, må man anses som medlem av en gruppe som blir forfulgt på grunn av sin tro eller livssyn. Og har derfor rett til beskyttelse.

Selv om Asker kommune til en viss grad er ubetydelig i krigen i Ukraina, så angår konflikten også oss. Og Askers innbyggere ønsker å bidra.